Stam­cel­le­nes hem­me­lig­het

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Møt mi­ra­kel­cel­le­ne som kan­skje kan re­vo­lu­sjo­ne­re medi­si­nen.

Stam­cel­ler er cel­ler som er uni­ke for­di de kan bli til man­ge ulike celle­ty­per i kroppen. De fles­te cel­le­ne dine er la­get for å ut­fø­re én be­stemt jobb, en­ten det er å frak­te ok­sy­gen rundt i blo­det el­ler å sen­de be­skje­der til og fra hjer­nen. Dis­se spe­sia­li­ser­te cel­le­ne kal­les dif­fe­ren­si­er­te cel­ler. Stam­cel­ler, der­imot, har en helt an­nen flek­si­bi­li­te­ten. I mot­set­ning til de fles­te dif­fe­ren­si­er­te cel­ler, kan de ko­piere seg selv man­ge gan­ger og slik dan­ner de fle­re stam­cel­ler som kan ut­vik­le seg til fle­re dif­fe­ren­si­er­te cel­ler. De mest all­si­di­ge stam­cel­le­ne fin­ner vi i em­bryo­er som bare er én uke gamle. Em­bryo­nis­ke stam­cel­ler ( Em­bryo­nic Stem Cells, EMC) for­vand­ler em­bryo­et fra en li­ten klump med udif­fe­ren­si­er­te cel­ler til en baby, ved å lage alle de om­trent 250 ulike celle­ty­pe­ne som fin­nes i men­neske­krop­pen. De er som en blank bio­lo­gisk tav­le, og de­res etter­spur­te om­dan­nings­evne kal­les « plu­ri­po­tent » . Når bar­net er skapt, ut­vik­let og født, fort­set­ter stam­cel­le­ne å spil­le en nøk­kel­rol­le i kroppen din. De er din egen ved­li­ke­holds- og re­pa­ra­sjons- verk­tøy­kas­se. De kan bru­kes i hjer­nen, bein­mar­gen, le­ve­ren, hjerte­musk­le­ne, hud­en og inn­vol­le­ne. Stam­cel­le­ne hos voks­ne er rik­tig­nok mind­re flek­sib­le enn de em­bryo­nis­ke stam­cel­le­ne, og kan om­dan­nes til et mer be­gren­set spek­ter av dif­fe­ren­si­er­te cel­ler.

De stam­cel­le­ne vi fin­ner i bein­mar­gen, kan for ek­sem­pel kun om­dan­nes til blod­cel­ler.

Et stort hin­der for forsk­nin­gen på stam­cel­ler og de syk­doms­ku­re­ne de kan lede til, er å få tak i dem. Em­bryo­nis­ke stam­cel­ler tas fra em­bryo­er som do­ne­res etter å ha blitt til overs ved as­sis­tert be­frukt­ning ( IVF), men det­te med­fø­rer en hel del vans­ke­li­ge etis­ke av­vei­nin­ger. Selv om det er mer ut­ford­ren­de å ar­bei­de med voks­ne stam­cel­ler, er det enk­le­re rent etisk. Det­te får man­ge til å lag­re det stam­cell­erike blo­det fra bar­nas nav­le­streng. I til­legg er det slik at vev som er dan­net fra en pa­si­ents egne stam­cel­ler, ikke ri­si­ke­rer å bli av­vist av im­mun­sys­te­met.

Far­ge­lagt SEM ( elek­tron­mik­ro­sko­p­bil­de) av et men­nes­ke- em­bryo på 16- cel­lers- sta­di­et på tup­pen av en nåle­spiss. Em­bryo­nis­ke stam­cel­ler er de mest flek­sib­le og kan om­dan­nes til alle de tre pri­mæ­re celle­sub­stan­se­ne: ek­to­derm, en­do­derm og me­s­o­derm.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.