Celle­de­ling

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Både sto­re og små – alle fler­celle­de or­ga­nis­mer star­tet som én en­kel cel­le.

Det fore­går celle­de­ling i alle le­ven­de or­ga­nis­mer. Selv bak­te­ri­er, som kun be­står av én cel­le, de­ler seg. Når de de­ler seg, la­ger de en ny bak­te­rie. Bak­te­ri­er er det vi kal­ler pro­kar yo­te cel­ler. De har in­gen celle­kjer­ne, så DNA- et og an­net gen­etisk ma­te­ria­le fly­ter rundt i selve cel­len. Bak­te­ri­e­ne re­pro­du­se­rer seg gjen­nom bi­nær fi­sjon el­ler en pro­sess som kal­les bud­ding. Vi men­nes­ker, der­imot – og alle and­re fler­celle­de or­ga­nis­mer – er mye mer avan­ser­te. Men­neske­cel­ler er det vi kal­ler eu­kar yo­ter, og våre cel­ler gjen­nom­går to t yper celle­de­ling, av­hen­gig av hva slags cel­ler det er snakk om. De to for­me­ne for celle­de­ling he­ter meio­se og mitose. Beg­ge va­ri­an­ter er kom­plek­se og be­står av fle­re trinn med hen­del­ser.

For å re­pro­du­se­re oss, la­ger kroppen spe­si­el­le kjønns­cel­ler kalt game­ter. ( Hos dyr kal­les dis­se cel­le­ne sperm for hann­kjøn­ne­ne, og egg for hunn­kjøn­ne­ne.)

Kjønns­cel­ler er hap­loi­de cel­ler for­di de har ett en­kelt sett med 23 kro­mo­so­mer. Un­der re­pro­duk­sjon ska­pes en ny cel­le, en di­ploid, som inne­hol­der to sett – alt­så 46 kro­mo­so­mer.

Før det­te de­ler meio­sen de opp­rin­ne­li­ge di­ploi­de cel­le­ne mens kro­mo­so­me­ne dup­li­se­rer seg. Til slutt en­der man med fire uni­ke hap­loi­de cel­ler.

Mitose der­imot, ska­per to iden­tis­ke di­ploi­de cel­ler. Den­ne pro­ses­sen er for­skjel­lig fra den pro­kar yo­te re­pro­duk­sjo­nen. I men­nes­ker og and­re fler­celle­de or­ga­nis­mer fun­ge­rer mitosen som et slags ved­li­ke­holds­pro­gram. Det fore­går mitose i kroppen din til en­hver tid, og alle slags cel­ler dør og blir er­stat­tet med nye. Vi men­nes­ker be­står av mel­lom 50 og 75 tril­lio­ner cel­ler og rundt 200 ulike cel­let yper.

En van­lig cel­le i men­nes­ker kan kun dele seg 52 gan­ger før den dør. Det­te kal­les Hay­flick- gren­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.