Hva er nev­ro­ner?

Nev­ro­ner fy­rer av som en elek­trisk krets.

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Nev­ro­ner el­ler nerve­cel­ler er krop­pens spe­sia­li­ser­te hjerne­cel­ler. Men­nes­ker har man­ge ulike cel­ler i kroppen som fettceller, nyre­cel­ler og kjer­tel­cel­ler. Et nev­ron er som et knute­punkt som sam­ar­bei­der med med nær­lig­gen­de ner­v­ro­ner for å ska­pe en elek­trisk og kje­misk lad­ning. Dr. Li­kosky ved det svens­ke medi­sins­ke insti­tut­tet be­skri­ver nev­ro­ner som en bas­ket­ball og ak­so­ne­ne, ut­lø­per­ne som bin­der dem sam­men, som elek­tris­ke led­nin­ger. Det­te ska­per en slags luk­ket krets i kroppen. Dr. Paula Tall­al, le­der for Nevro­forsk­nin­gen ved Rut­gers Uni­ver­sity i New Jer­sey i USA for­kla­rer at det er mel­din­ger fra san­se­ne får nev­ro­ne­ne til å « ten­ne » .

« Jo of­te­re en sam­ling nev­ro­ner blir sti­mu­lert sam­ti­dig, jo mer sann­syn­lig er det at de bin­des sam­men, og jo let­te­re og let­te­re blir det for klyn­gen av nev­ro­ner å ten­ne syn­kro­ni­sert og se­kven­sert » , for­tel­ler Tall­al.

« hjer­nen lik­ner egent­lig mer på en feta­ost » Nev­ro­ner Et nev­ron er en nerve­cel­le i hjer­nen som kan ak­ti­ve­res for å kob­le seg sam­men med and­re nev­ro­ner. Slik set­tes det i gang ak­sjon i hjer­nen. Nev­ro­trans­mit­ter Det­te er kje­mis­ke sub­stan­ser som...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.