En rei­se gjen­non tynn­tar­men

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Hvor­dan vir­ker det­te or­ga­net som er så av­gjø­ren­de vik­tig for at ma­ten vi spi­ser, skal bli næ­ring?

Tynn­tar­men hø­rer til blant de vik­tigs­te de­le­ne av for­døy­el­ses­sys­te­met vårt. Det er den som be­hand­ler ma­ten og tar opp næ­rings­stof­fe­ne. En nor­mal t ynn­tarm er vel fem me­ter lang og 2,5– 3 centi­me­ter t ykk. Den be­står av tre ho­ved­de­ler: tolv­fin­ger­tar­men ( duode­num), tom­tar­men ( je­ju­num) og krum­tar­men ( ile­um). De to sis­te kal­les også krøstar­men ( je­ju­noi­le­um).

Tolv­fin­ger­tar­men for­bin­der t ynn­tar­men til mage­sek­ken. Det­te er ste­det der ma­ten bry­tes vi­de­re ned til amino­sy­rer ved hjelp av gal­le fra galle­blæra og en­zy­mer fra buk­spytt­kjer­te­len. Enda så vik­tig tolv­fin­ger­tar­men er for for­døy­el­sen, er den bare om­lag 30 cm ( tolv fin­ger­bred­der) lang. Det er den kor­tes­te de­len av t ynn­tar­men.

Etter tolv­fin­ger­tar­men føl­ger tom­tar­men. Tom­tar­men har fått sitt navn for­di den ofte er tom un­der ana­to­mis­ke dis­sek­sjo­ner. Her hjel­per tarmsaf­ten til slik at karbo­hy­dra­ter og pro­tei­ner blir opp­tatt i lym­fen og blo­det. Det­te kre­ver en stor over­fla­te, og der­for er den­ne de­len av t ynn­tar­men lang og inn­ven­dig be­satt med fol­der og 1– 2 milli­me­ter lan­ge tarm­tot­ter ( vil­li). I sis­te del av t ynn­tar­men, krum­tar­men, su­ges de sis­te næ­rings­stof­fe­ne opp, sam­men med vi­ta­min B12 og gallesal­ter.

Pe­ri­staltik­ken er bøl­gen­de mus­kel­be­ve­gel­ser som fø­rer tarm­inn­hol­det mot den me­ter­lan­ge t ykk­tar­men. Her su­ges van­net ut av tarm­inn­hol­det, sam­men med kalk, mag­ne­si­um, jern og vis­se sal­ter. De pe­ri­stal­tis­ke sam­men­trek­nin­ge­ne og av­slap­nin­gen skyl­des en rek­ke musk­ler som ut­gjør ytre del av tarm­veg­gen.

Tynn­tar­mens flate­inn­hold er enormt – fak­tisk så stort at der­som man bret­tet den helt ut vil­le den dek­ke en hel ten­nis­bane.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.