Hjerne­kart med FMRI

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Track­Vis er en gra­tis pro­gram som nev­ro­lo­ger bru­ker for å se et kart av hjer­nen som vi­ser fib­re­nes kob­lin­ger. I hver enes­te hjer­ne hjel­per dis­se nev­ra­le sti­ene å kob­le en del av hjer­nen til en an­nen. Den fø­lel­sen du re­gist­re­rer i en del av hjer­nen, kan bli over­ført og be­hand­let i en an­nen del av hjer­nen. Det kan være et an­net sted hvor du av­gjør om en be­rø­ring er be­ha­ge­lig el­ler ska­de­lig. Track­Vis bru­ker fMRI- bil­der av vir­ke­li­ge pa­si­en­ter for å lage dis­se farge­rike bil­de­ne. Pro­gram­met kan bru­ke fle­re ti­mer på å byg­ge opp kar­te­ne og be­stem­me nøy­ak­tig

hvor­dan de ulike fib­re­ne lig­ger og er bun­det sam­men i hjer­nen.

Data­pro­gram­met som la­ger Tack­Vis- kar­te­ne, kan bru­ke inn­til 1000 gra­fis­ke pro­ses­so­rer for å be­hand­le da­ta­ene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.