Hva er frie ra­di­ka­ler?

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Over­skudd av frie ra­di­ka­ler kal­les ok­si­da­tivt stress. Det­te ska­der krop­pens cel­ler og vi « rus­ter » in­nen­fra, ak­ku­rat som når et skrelt eple blir brunt. Ra­di­ka­ler kan øde­leg­ge både på inn­si­den og ut­si­den av cel­le­ne i kroppen.

Hvi­te blod­cel­ler

Det­te er krop­pens andre­lin­je- for­svar som ope­re­rer ved si­den av anti­ok­si­dan­ter og « inn­kaps­ler » de po­ten­si­elt ska­de­li­ge ok­sy­der­te cel­le­ne. En ne­ga­tiv bi- ef­fekt er at dis­se opp­svul­me­de hvi­te blod­cel­le­ne kan bli sit­ten­de fast på blod­åre­veg­ge­ne og inn­snev­re ar­te­ri­en.

Strøm av frie ra­di­ka­ler

Ra­di­ka­ler kom­mer seg inn i en cel­le ved å ska­de dens ytre mem­bran. Da kan de på­vir­ke celle­de­lin­gen el­ler ok­si­de­re and­re mo­le­ky­ler i kroppen. Det­te kan få al­vor­li­ge føl­ger.

Koles­te­rol

Lav- tett­hets Li­po­pro­tein ( LDL)- koles­te­rol er ok­si­dert av frie ra­di­ka­ler og blir der­med tyk­ke­re, noe som øker ri­si­ko­en for blod­propp.

Anti­ok­si­dant­for­sva­ret

Vi­ta­min C ( blå) og vi­ta­min E ( gul) for­sva­rer cel­len og re­du­se­rer ska­den ved å nøy­tra­li­se­re de frie ra­di­ka­le­ne.

Ok­si­de­ring

Strøm­men av frie ra­di­ka­ler ok­si­de­rer ko­les­te­ro­let i blod­strøm­men og for­vand­ler

det til et slags plakk. Det­te kan føre til åre­for­kalk­ning – en her­ding av blod­åre­ne som er den vik­tigs­te år­sa­ken til

hjerte­in­farkt..

DNA- ska­de

De frie ra­di­ka­le­ne kan til og med for­styr­re vårt DNA slik at celle­de­lin­gen blir på­vir­ket.

Det­te kan føre til økt celle­de­ling slik at det dan­nes

svuls­ter, el­ler celle­død av­hen­gig av hvor­dan og hvor

ra­di­ka­le­ne ska­der DNA- et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.