Ga­strisk av­snø­ring

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Ga­strisk av­snø­ring bru­kes ikke bare av kos­me­tis­ke år­sa­ker, de kan også sør­ge for at du unn­går helse­ska­der.

Ga­strisk av­snø­ring er opp­blås­ba­re smult­ring­for­me­de bal­lon­ger som plas­se­res rundt top­pen av mage­sek­ken. De re­du­se­rer den to­ta­le ka­pa­si­te­ten i or­ga­net, slik at når pa­si­en­ten spi­ser, blir veg­ge­ne i mage­sek­ken struk­ket ut. Det­te for­tel­ler hjer­nen at den er full på et tid­li­ge­re tids­punkt enn hva som el­lers had­de vært til­fel­le, og fø­rer til et la­ve­re dag­lig ka­lori­inn­tak. Sam­men med en kon­trol­lert di­ett og mo­sjon går man ned i vekt.

Bal­lon­gen plas­se­res som re­gel rundt mage­sek­ken ved hjelp av kikk­hull­ki­rur­gi, som fø­rer til mind­re arr, mind­re smer­ter og kor­te­re syke­hus­opp­hold. Men pa­si­en­te­ne må gjø­re en stor jobb på egen­hånd i for­kant. De må prø­ve å gå noe ned i vekt ved hjelp av tre­ning, sundt kost­hold og medi­si­ner, noe som kan ta opp­til seks må­ne­der. Alle pa­si­en­ter som gjen­nom­går slanke­ope­ra­sjo­ner må også snak­ke med en helse­psy­ko­log. Pa­si­en­te­ne bør være men­talt for­be­redt og po­si­ti­ve til at inn­gre­pet kom­mer i til­legg til en om­leg­ging av livs­sti­len. Ope­ra­sjo­nen vil for ek­sem­pel ha li­ten ef­fekt hvis de fort­set­ter å spise piz­za og pom­mes fri­tes til hvert mål­tid!

Bal­lon­gen er når den set­tes på plass. Gjen­nom en ven­til plas­sert rett un­der hud­en kan stør­rel­sen jus­te­res trinn­vis, noe som gir kon­troll over hvor raskt vekt­ta­pet skjer. Et for raskt vekt­tap kan være svært far­lig.

Som med alle medi­sins­ke pro­se­dy­rer, er det po­ten­si­el­le ri­si­ko­er og kom­pli­ka­sjo­ner knyt­tet til inn­gre­pet. Bal­lon­gen kan skli av el­ler bli for stram rundt mage­sek­ken, noe som kan føre til smer­ter og be­søk på akutt­mot­tak. Un­der dis­se om­sten­dig­he­te­ne vil bal­lon­gen bli tap­pet for litt væs­ke, noe som lø­ser de fles­te pro­ble­me­ne på kort sikt.

3. Den ga­s­tris­ke po­sen En li­ten pose la­ges på top­pen av mage­sek­ken. 4. Fø­ler seg mett Po­sen fyl­les ras­ke­re og med mind­re mat enn om hele ma­gen skul­le fyl­les ( og der­med med fær­re ka­lo­ri­er). Slik lu­res hjer­nen til å tro at ma­gen er full, og...

Ga­s­tris­ke bånd fun­ge­rer kun hvis man sam­ti­dig leg­ger om livs­sti­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.