Hvor­dan fun­ge­rer ner­ve­ne?

OM HJER­NEN

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

160 000 km med blod­cel­ler

Det er for­bløf­fen­de nok 160 000 km med blod­cel­ler i hjer­nen. Det rek­ker rundt Jor­da fire gan­ger.

Hode­pi­nen sit­ter ikke i hjer­nen

En hode­pine opp­trer fak­tisk i blod­cel­le­ne rundt hjer­nen, ikke inni selve hjer­nen. Hjer­nen er ikke et sanse­or­gan og kan ikke san­se smer­te.

Hjer­nen be­står av 60 % fett

Det mes­te av hjer­nen be­står av fettceller. Dis­se frak­ter vann og pro­tei­ner gjen­nom mem­bra­ne­ne til hjerne­cel­le­ne. Det­te sør­ger for at sys­te­met vir­ker.

Hjer­nen bru­ker 20 % kraft

Det­te er et grå­dig or­gan som fak­tisk bru­ker rundt 20 % av all ener­gi­en som kroppen pro­du­se­rer når du tar til deg mat og drik­ke.

Hjer­nen har tril­lio­ner med kob­lin­ger

Hjer­nen har tril­lio­ner av kob­lin­ger, langt fler enn In­ter­nett og fler enn vi hit­til har klart å tel­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.