Im­mun­for­sva­ret

– en ba­tal­jon med spe­sial­agen­ter

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Kroppen din er i kon­stant krig mot en seigt­fly­ten­de hær

Det er helt sant: Mens du sit­ter og ser TV i kveld, an­gri­per mil­li­ar­der av inn­tren­ge­re de man­ge mil­li­ar­de­ne med cel­ler som til sam­men ut­gjør kroppen din. Un­der fel­les­nev­ne­ren pa­to­ge­ner, in­klu­de­rer dis­se an­gri­per­ne bak­te­ri­er, som er en­cel­le­de skap­nin­ger som le­ver kun for å spise og re­pro­du­se­re seg; pro­tis­ter, som er stør­re en­cel­le­de or­ga­nis­mer; vi­rus, som er pak­ker av gen­etisk in­for­ma­sjon som over­tar verts­cel­ler og for­me­rer seg inni dem; og sopp, som er en form for plante­liv.

Bak­te­ri­er og vi­rus er uten tvil de ver­ste fien­de­ne. Far­li­ge bak­te­ri­er slip­per løs gift­stof­fer i kroppen som for­år­sa­ker syk­dom­mer som E- co­li- in­fek­sjon, milt­brann og lunge­be­ten­nel­se. Cel­leska­der fra vi­rus for­år­sa­ker HIV, mes­lin­ger, in­flu­en­sa og en rek­ke and­re syk­dom­mer.

Om­trent alt i vårt mil­jø er fullt av dis­se mik­ro­sko­pis­ke inn­tren­ger­ne, in­klu­dert i deg selv. Bak­te­ri­e­ne i ma­gen ale­ne over­går tall­mes­sig alle cel­le­ne i kroppen din, ti- til- en. Li­ke­vel sør­ger din egen mik­ro­sko­pis­ke hær av sol­da­ter for å vin­ne kam­pen mot bak­te­ri­e­ne, tak­ket være en kom­bi­na­sjon av so­li­de bar­rie­rer og et me­get in­tel­li­gent for­svar som du bør sen­de en in­der­lig takk. Im­mun­sys­te­met ditt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.