Ta vare på le­ve­ren

Le­ve­ren er en skik­ke­lig « multi­tas­ker » som ut­fø­rer en rek­ke ting sam­ti­dig – du tren­ger ikke å be om det en gang.

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

De fles­te vet at le­ve­ren ren­ser blo­det, men den gjør så mye mer enn det. Le­ve­ren er det størs­te ind­re or­ga­net i kroppen og har utro­lig nok over 500 for­skjel­li­ge funk­sjo­ner. Fak­tisk er den det nest mest kom­plek­se or­ga­net etter hjer­nen og er egent­lig in­volvert i nes­ten alle as­pek­ter av krop­pens meta­bols­ke pro­ses­ser ( stoff­skif­tet). Le­ve­rens ho­ved­funk­sjo­ner er å pro­du­se­re ener­gi, fjer­ne ska­de­li­ge stof­fer og pro­du­se­re livs­vik­ti­ge pro­tei­ner. Dis­se opp­ga­ve­ne ut­fø­res i leverceller, kalt he­pato­cyt­ter. Le­ve­ren er krop­pens vik­tigs­te driv­kraft, etter hjer­tet. Den pro­du­se­rer og lag­rer gly­ko­gen og man­ge av de vik­tigs­te vi­ta­mi­ne­ne.

Le­ve­ren er også an­svar­lig for å bry­te ned og byg­ge om kom­plek­se fett­mo­le­ky­ler til koles­te­rol og trig­ly­se­ri­der. Det­te er na­tur­li­ge stof­fer som kroppen tren­ger, men som ikke er bra i for sto­re meng­der. Her pro­du­se­res også gal­le som er vik­tig for for­døy­el­sen. Le­ve­ren fun­ge­rer dess­uten som rense­sta­sjon for blo­det. Krop­pens egne av­falls­stof­fer, gift­stof­fer, al­ko­hol og og nar­ko­ti­ka blir hånd­tert her og brutt ned til for­mer som er enk­le­re for res­ten av kroppen å bru­ke el­ler skil­le ut. Le­ve­ren bry­ter ned gamle blod­cel­ler, pro­du­se­rer anti­stof­fer som skal be­kjem­pe in­fek­sjo­ner og re­sir­ku­le­rer hor­mo­ner som for ek­sem­pel adre­na­lin. Man­ge vik­ti­ge vi­ta­mi­ner og

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.