Hva har vi i rygg­mar­gen?

Ner­ve­ne fø­rer sig­na­ler gjen­nom hele kroppen – som en kje­misk mo­tor­vei.

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Ner­ve­ne er over­fø­rings­kab­ler som fø­rer sig­na­ler til og fra hjer­nen gjen­nom hele kroppen » , for­tel­ler Sol Diamond, pro­fes­sor ved Thay­er School of En­gi­neer­ing i Dart­mouth. Iføl­ge Diamond kom­mu­ni­se­rer ner­ve­ne dis­se sig­na­le­ne på sam­me måte fra et punkt til et an­net, uan­sett om det er fra tå­spis­sen til hjer­nen el­ler bare fra høy­re til venst­re hjerne­halv­del.

Nerve­sig­na­ler Noen nerve­sig­na­ler har lang vei gjen­nom kroppen, and­re har kort vei. Uan­sett bru­ker de- po­la­ri­se­ring for sen­de en elek­trisk lad­ning langs nerve­cel­lens ak­so­ner. De- po­la­ri­se­ring er som en spent fjær, som slip­per opp lag­ret ener­gi idet det...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.