Hvor­dan vir­ker lukte­san­sen?

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Lukte­san­sen vir­ker vel­dig kon­kret og direk te. Vi pus­ter fak­tisk i nn ør­små par t i kler av lu kt. Dis­se par t i kle­ne t ref­fer det « olfa ktor i ske epi­te­let » , en hin­ne i nese­hu­len der det sit ter mil­lio­ner av lu ktsta­ver. Det­te er spe­sia­li­ser te ner ve­cel­ler. Dis­se sanse­cel­le­ne er dek­ket av små fli mmer­hår, ci­lia, som rea­ge­rer på lu kte­ne og sen­der sig na­ler v ide­re til lu kt­ner vene, som så sen­der i nfor ma­sjon til hjer nen sl i k at v i opp­fat­ter lu kten. Men­nes­ker kan kjen­ne i g jen over 10 000 uli ke lu kter, og to men­nes­ker vil­ald­ri ha nøy­ak­tig det sam­me sanse­inntr yk­ket.

Ev­nen til å luk­te er en av våre vik­tigs­te san­ser som på­vir­ker alt fra hva vi spi­ser til hvil­ke per­soner vi blir for­els­ket i …

Nese­hu­len Det­te er ste­det der de mik­ro­sko­pis­ke lukt­par­tik­le­ne kom­mer inn. Luft trek­kes inn gjen­nom nese­hu­len, for å kom­me ned i lun­ge­ne, ved hjelp av be­ve­gel­ser i . Ol­fak­to­risk epi­tel Det er her luktsta­ve­ne sit­ter. Hos et men­nes­ke dek­ker det­te...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.