Im­mun­sys­te­mets mo­tor­vei

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Lær om lymfe­sys­te­mets rol­le i kam­pen for å hol­de « slem­me » bak­te­ri­er i sjakk.

De røde blod­cel­le­ne som trans­por­te­rer ok­sy­gen rundt i kroppen, rei­ser gjen­nom blod­åre­ne i en væs­ke som kal­les plas­ma. Blo­det be­ve­ger seg gjen­nom blod­åre­ne med en has­tig­het som ska­per så stort tr ykk at noe av plas­ma­et lek­ker ut i ve­vet. Lymfe­sys­te­met hjel­per til med å fjer­ne plas­ma fra ve­vet og re­tur­ne­re det til blod­ba­nen.

Lymfe­sys­te­met føl­ger blod­ba­nen og be­står også av et nett­verk av årer som for det mes­te be­fin­ner seg i hud­en og rundt de ind­re or­ga­ne­ne. Til for­skjell fra blod­ba­nen dan­ner imid­ler­tid ikke åre­ne i lymfe­sys­te­met noe krets­løp, og det fin­nes hel­ler in­gen pum­pe som dri­ver det­te sys­te­met. Væs­ken i lymfe­sys­te­met kal­les lym­fe, og for­flyt­tes fram­over i åre­ne ved hjelp av sam­men­trek­nin­ger i de nær­lig­gen­de musk­le­ne. Til slutt tøm­mes lym­fen ut i blod­ba­nen i hals­åre­ne nær krage­bei­na.

Lymfe­sys­te­met er også en trans­port­vei for im­mun­sys­te­met. Hele vei­en langs lymfe­ka­re­ne lig­ger det lymfe­knu­ter. Til sam­men er det snakk om så man­ge som mel­lom 600 og 700 lymfe­knu­ter. Stør­re or­ga­ner som milt og thy­mus ( bris­sel) er også en del av det­te sys­te­met.

Det er dis­se or­ga­ne­ne som sør­ger for im­mun- sys­te­met vårt. Der­som en anti­gen­pre­sen­te­ren­de cel­le ( APC) fra im­mun­sys­te­met mø­ter et smitte­stoff, vil den straks re­tur­ne­re til nær­mes­te lymfe­knu­te med in­for­ma­sjon om inn­tren­ge­ren. De spe­sia­li­ser­te an­greps­cel­le­ne i im­mun­sys­te­met, lym­fo­cyt­te­ne, be­ve­ger seg så gjen­nom lymfe­sys­te­met på jakt etter en kode som er eg­net til å uska­de­lig­gjø­re inn­tren­ge­ren. Der­som de fin­ner en slik kode, vil de bru­ke den ak­tu­el­le lymfe­knu­ten som base mens de til­pas­ser seg og blir fle­re. Re­sul­ta­tet er en hær av klo­ne­de lym­fo­cyt­ter som er spe­sia­lis­ter i å uska­de­lig­gjø­re den ak­tu­el­le fien­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.