I marg og bein

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Se hvor­dan bein­marg er en fab­rikk som kan pro­du­se­re alle de ulike cel­le­ne som ut­gjør blo­det vårt …

1. He­ma­to­poie­tis­ke stam­cel­ler Den­ne stam­cel­len i rød bein­marg kan ut­vik­le seg til man­ge for­skjel­li­ge celle­ty­per, av­hen­gig av hvil­ke sig­na­ler den mot­tar. 4. Rød blod­cel­le Røde blod­cel­ler er den van­ligs­te blod­celle­ty­pen og frak­ter ok­sy­gen rundt i...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.