De fem grunn­sma­ke­ne

Opp­dag hvor­dan vi skil­ler mel­lom sma­ker.

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Smaks­lø­ker er sanse­or­ga­ner som lig­ger i de små gro­pe­ne ( pa­pil­le­ne) på tun­ga. Den inne­hol­der rundt 8000 smaks­lø­ker, og de for­nyes om­trent an­nen­hver uke. Føl­som­me mik­ro­sko­pis­ke hår på smaks­lø­ke­ne pluk­ker opp opp­løs­te kje­mi­ka­li­er fra ma­ten og sen­der elek­tris­ke sig­na­ler til hjer­nen som skil­ler mel­lom fem ulike sma­ker: søtt, bit­tert, uma­mi, salt og surt. Over hele tun­ga vil det være va­rie­ren­de føl­som­het for dis­se sma­ke­ne. Men smaks­lø­ke­ne ale­ne kan ikke for­tel­le oss nøy­ak­tig hvor­dan ma­ten sma­ker. And­re fak­to­rer som lukt, kryd­der, tem­pe­ra­tur og teks­tur bi­drar også til den en­de­li­ge opp­le­vel­sen, en­ten du opp­fat­ter den som god el­ler dår­lig. Så hvis du hol­der for ne­sa mens du spi­ser, vil ikke hjer­nen få hele smaks­his­to­ri­en!

« Fak­to­rer som lukt, kryd­der, tem­pe­ra­tur og teks­tur bi­drar også til den en­de­li­ge sma­ken »

Smaks­lø­ke­ne fin­nes over hele tun­ga, men en­kel­te om­rå­der er mer føl­som­me enn and­re. Smaks­lø­ke­ne har bit­te små, sen­si­ti­ve hår som kal­les mikro­vil­li. Dis­se sen­der be­skje­der til hjer­nen om hvor­dan noe sma­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.