Slik fun­ge­rer mil­ten

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Den er kan­skje ikke blant de mest kjen­te or­ga­ne­ne, men mil­ten har vik­ti­ge funk­sjo­ner som hjel­per deg å hol­de deg frisk.

Mil­tens vik­tigs­te f unk­sjo­ner er å fjer­ne gamle blod­cel­ler og be­kjem­pe in­fek­sjo­ner. Røde blod­cel­ler har en gjen­nom­snitt­lig leve­tid på 120 da­ger. De fles­te er opp­ret­tet fra stam­cel­ler i bein­mar­gen. Når de røde blod­cel­le­ne er « gamle » , er det mil­tens jobb å iden­ti­fi­se­re dem, fil­tre­re dem ut og bry­te dem ned i mind­re par­tik­ler. De mind­re par­tik­le­ne blir der­et­ter sendt til­ba­ke til blod­ba­nen og en­ten re­sir­ku­lert el­ler ut­skilt fra kroppen. Det­te skjer i « rød pul­pa » . Rød pul­pa er blod­kar- rike om­rå­der i mil­ten og ut­gjør om­trent tre fjerde­de­ler av den.

Res­ten kal­les « hvit pul­pa » . Det­te er om­rå­der f ylt med for­skjel­li­ge im­muncel­ler ( for ek­sem­pel lym­fo­cyt­ter). De fil­tre­rer og øde­leg­ger pa­to­ge­ner, syk­doms­frem­kal­len­de mikro­or­ga­nis­mer som har in­va­dert kroppen og sir­ku­le­rer i blo­det. Hvit pul­pa bry­ter dem ned i mind­re par­tik­ler som kroppen kan kvit­te seg med.

Mil­ten er om­gitt av en t ynn, skjør hin­ne og er der­for ut­satt for ska­de. Den sit­ter un­der de ne­ders­te ribbei­na på venst­re side av kroppen. Den har en viss be­skyt­tel­se, men bil­krasj, idretts­ska­der og kniv­stikk kan føre til at den sprek­ker. I de mest al­vor­li­ge til­fel­le­ne kan blod­ta­pet være livs­tru­en­de, og da må mil­ten fjer­nes. Det­te re­du­se­rer krop­pens evne til å be­kjem­pe in­fek­sjo­ner slik at man­ge må ta anti­bio­ti­ka for å øke sin im­mu­ni­tet res­ten av li­vet.

Inni mil­ten Hi­lus Inn­gan­gen til mil­ten og ste­det der milt- ar­te­ri­en de­ler seg i mind­re grei­ner og milt- ve­nen dan­nes fra side­åre­ne. Milt- ar­te­ri­en Mil­ten for­sy­nes med blod via den­ne ar­te­ri­en som er en gren av aor­ta ( ho­ved­puls­åren) som kal­les...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.