Ufunk­sjo­nel­le kropps­de­ler

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Hvor­for har men­nes­ker og dyr slut­tet å bru­ke en­kel­te or­ga­ner og funk­sjo­ner som en gang i ti­den var av­gjø­ren­de for å over­le­ve?

har­les Dar­win er kan­skje his­to­ri­ens mest be­røm­te na­tur­fors­ker. Han lev­de på at­ten­hundre­tal­let og er kjent for sine teori­er om evo­lu­sjo­nen, na­tu­rens ut­vik­ling til sta­dig mer avan­ser­te for­mer. I sitt bane­bry­ten­de arbeid, Ar­te­nes opp­rin­nel­se, be­skrev han hvor­dan dyr som lik­net hver­and­re, var i slekt og at de an­ta­ke­lig had­de fel­les stam­fed­re. Når etter­føl­gen­de ge­ne­ra­sjo­ner blir født, vil de som er best til­pas­set mil­jø­et, over­le­ve. In­di­vi­ders egen­ska­per og f unk­sjo­ner som ikke gir stør­re sjan­se til å over­le­ve, vil over tid dø ut. Det er evo­lu­sjons­te­ori­en i et nøtte­skall.

Etter hvert som mil­jø­et og be­ho­ve­ne for­and­rer seg, blir en­kel­te or­ga­ner og egen­ska­per som ikke len­ger har noen f unk­sjon, hel­ler ikke brukt. Det­te gjel­der like mye for men­nes­ker som for and­re skap­nin­ger. Noen av våre f ysis­ke egen­ska­per og at­ferds­mes­si­ge re­spon­ser var en gang i for­ti­den nyt­ti­ge for oss. Nå tren­ger vi dem ikke len­ger. Dis­se res­te­ne fra tid­li­ge­re ut­vik­ling­sta­di­er kal­les ve­stig­ial­or­ga­ner, selv om det­te gjel­der like mye for at­ferd og and­re kropps­funk­sjo­ner som for or­ga­ner.

Evo­lu­sjo­nen har også til­pas­set noen ek­sis­te­ren­de f unk­sjo­ner for å hjel­pe oss på nye må­ter. Den­ne pro­ses­sen er kjent som exap­ta­sjon. For ek­sem­pel hjel­per ikke bare vin­ge­ne hos f ug­le­ne dem til å fly, de hol­der dem var­me også. Slike for­and­rin­ger kan ta tu­sen­vis av år, og i noen til­fel­ler blir den opp­rin­ne­li­ge rol­len til et or­gan ube­ty­de­lig for se­ne­re ge­ne­ra­sjo­ner. Ping­vi­ne­ne kla­rer seg f. eks. ut­mer­ket uten å fly.

Vi ser på blind­tar­men Ope­ra­sjon Når blind­tar­men skal fjer­nes, kny­ter ki­rur­gen igjen ved ro­ten først, for å hind­re tarm­inn­hol­det i å lek­ke. Der­et­ter fjer­ner ki­rur­gen hele blind­tar­men. Blok­ke­ring En blok­ke­ring, som en­ten skyl­des en li­ten del av...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.