Hals og nak­ke

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Bun­nen av hode­skal­len er for­bun­det med top­pen av rygg­søy­len. Den førs­te rygg­vir­ve­len kal­les at­las og den and­re kal­les ak­sen. Sam­men dan­ner dis­se et spe­si­elt drei­e­ledd som gir langt mer be­ve­gel­se enn and­re rygg­virv­ler. Ak­sen inne­hol­der også en bein­kon­struk­sjon opp­over, som at­las ro­te­rer på, slik at vi kan vri på ho­det. Hode­skal­len sit­ter på top­pen av litt fla­te om­rå­der av at­las og gir en trygg og sta­bil platt­form, slik at vi også kan nik­ke med ho­det. Dis­se skje­lett­kob­lin­ge­ne er for­ster­ket med kraf­ti­ge musk­ler som gir yt­ter­li­ge­re sta­bi­li­tet. Des­uten sør­ger den­ne fan­tas­tis­ke ana­to­mis­ke ut­for­min­gen for at at hjernestammen, også kalt rep­til­hjer­nen, får trygg pas­sa­sje ned­over i rygg­ra­den. Rygg­mar­gen sit­ter i midt­en av rygg­virv­le­ne, der de er be­skyt­tet mot støt og slag. De sen­der ut nerve­trå­der på alle ni­vå­er ( star­ter helt fra top­pen) og sør­ger for kon­troll over det mes­te av kroppen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.