Mand­le­ne

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Hvil­ken nyt­te har vi av dis­se kjøtt­ful­le kjert­le­ne ba­kerst i hal­sen vår?

Vi kal­ler dem gjer­ne mand­ler for­di de lik­ner på mand­ler. Egent­lig he­ter de ton­sil­ler, og de be­fin­ner seg ba­kerst i hal­sen hos man­ge patte­dyr. Hos men­nes­ket er or­det brukt for å be­skri­ve tre par av det­te lym­fa­tis­ke ve­vet: tunge­mand­le­ne, nese- svelg­mand­le­ne og de mer kjen­te mand­le­ne i ga­nen.

De mand­le­ne som be­fin­ner seg bak i ga­nen, ved pa­la­tum, er ova­le kjert­ler som hen­ger ned fra hver side ba­kerst i hal­sen. Du kan se dem i spei­let hvis du åp­ner mun­nen på vid gap. Vi har enda ikke for­stått den ful­le hen­sik­ten med gane­mand­le­ne. De er ful­le av hvi­te blod­cel­ler som pro­du­se­rer anti­stof­fer. Si­den de lig­ger så langt fram­me i hal­sen, tror man at de er det førs­te set­tet med for­svar mot en mu­lig in­fek­sjon i både luft­vei­ene og for­døy­el­ses­sys­te­met vårt.

Nese- svelg­mand­le­ne, som be­fin­ner ved stru­pen, kal­les ofte « fals­ke mand­ler » . Dis­se be­fin­ner seg ved over­gan­gen mel­lom ne­sen og hal­sen og gjør sam­me nyt­ten som de i ga­nen. I mot­set­ning til de gane­mand­le­ne, krym­per dis­se når vi blir voks­ne. Til slutt har vi de tunge­mand­le­ne. De be­fin­ner seg bak tun­gen, mot ro­ten. Du kan se dem hvis du strek­ker tun­gen rett ut. Dis­se blir dre­nert av sli­me­te kjert­ler, og nett­opp der­for blir de sjel­den in­fi­sert.

Hvor er de? Gane­mand­ler Dis­se er det mest vel­kjen­te pa­ret av mand­le­ne si­den de er så syn­li­ge bak i hal­sen. Tunge­mand­ler De lin­gua­le mand­le­ne be­fin­ner seg ba­kerst i tun­gen din, på hver side av un­der­kje­ven. Nese- svelg­mand­ler Dis­se er også kjent...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.