Bryst­kas­sa

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Br yst­kas­sa, el­ler ribbei­na, er lett å se på som bare et ramme­verk som be­skyt­ter lun­ge­ne, hjer­tet og and­re vik­ti­ge or­ga­ner. Br yst­kas­sa har man­ge nøk­kel­funk­sjo­ner som gjør den til så mye mer. Som del av skje­let­tet gir den vik­tig støt­te til kroppen, og en­kelt sagt vil­le det ikke vært mu­lig å pus­te uten.

For at lun­ge­ne skal kun­ne ut­vi­de seg, må br yst­kas­sa være flek­si­bel. Den ko­nis­ke for­men er ikke bare et stiv t sys­tem av bein – men be­står også av en del brusk. Selve kas­sa har 24 rib­ber, som er kob­let til tolv vir vler på bak­si­den. Det er selv­føl­ge­lig r ygg­søy­len. Brusk­de­len av ribbei­na mø­tes i f ron­ten i den lan­ge, fla­te tre­bein­te pla­ta som kal­les br yst­bei­net. Det vil si, de fles­te mø­tes foran i br yst­pla­ta. Ribbe­par en til sy v kal­les « de ekte ribbena » for­di de er fes­tet di­rek­te til br yst­bei­net. Ribbe­pa­re­ne åtte til ti er fes­tet in­di­rek­te gjen­nom brusk­struk­tu­rer og om­ta­les der­for gjer­ne som « de fals­ke ribbena » . De sis­te to pa­re­ne – « de fly­ten­de ribbei­na » – er kun kob­let til r ygg­vir vle­ne på bak­si­den.

Bruk­ne ribbein er en van­lig og smerte­full ska­de, og de midt­ers­te ribbei­na er ofte mest ut­satt. Et bruk­ket ribbein kan dess­uten være svært far­lig i en­kel­te si­tua­sjo­ner, for­di skar­pe de­ler kan tref­fe hjer­tet el­ler lun­ge­ne.

Det fin­nes også en til­stand som kal­les « flail chest » , hvor fle­re av ribbena brek­ker og løs­ner, noe som kan være dø­de­lig. For øv­rig er det ikke mye du kan gjø­re for å re­pa­re­re et bruk­ket ribbein, an­net enn å hol­de br yst­kas­sa sta­bi­li­sert, hvi­le og gi brud­det nok tid til å gro.

Ribbei­na er mer enn en be­skyt­tel­se for dine ind­re or­ga­ner. Det­te vet du snart mer om ...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.