Egg­stok­ke­ne

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Ut­vik­lin­gen og fri­gjø­rin­gen av et egg i kvin­nen er en be­mer­kel­ses­ver­dig pro­sess.

Kv i nnens egg­stok­ker er en avg jø­ren­de del av re­pro­duk­sjons­sys­te­met. Egg­stok­ke­ne er to ova­le kjer t ler som l ig­ger på hver side av l iv mo­ren. Her lag­res eg­ge­ne. Hver må­ned fri­gjø­res minst ett egg f ra en av egg­stok­ke­ne. I egg­le­de­ren blir eg­gets skjeb­ne av­gjort. Eg­get vil en­ten rei­se ale­ne ned til­liv mo­ren der det sk yl­les ut med res­ten av l iv mor­slim­hin­nen un­der men­strua­sjon, el­ler det vil bli be­fr uktet i egg­le­de­ren først.

Hvis det blir be­fruk­tet av en sæd­cel­le i egg­le­de­ren, kan eg­get fes­te seg iliv mor­veg­gen. Der vil­det ut vi kle seg til et fos­ter og et nytt l iv vok­ser f ram.

7. Corpus lute­um – « Det gule le­ge­met »

Egg­fol­lik­ke­len er nå tom. Den kal­les corpus lute­um som be­tyr « det gule le­ge­met » . Det­te pro­du­se­rer proge­s­te­ron i ca. 12 da­ger. Proge­s­te­ro­net gjør at liv­mor­veg­gen tyk­ner og for­be­re­der seg på å ta i mot et be­fruk­tet egg. Når det be­fruk­te­de eg­get fes­ter seg i liv­mor­veg­gen, ut­skil­les det hCG som sti­mu­le­rer « det gule le­ge­met » til å fort­set­te å pro­du­se­re proge­s­te­ron for å opp­rett­hol­de svan­ger­ska­pet. Hvis eg­get ikke blir be­fruk­tet før det når liv­mo­ren, el­ler « det gule le­ge­met » ikke kla­rer å pro­du­se­re nok proge­s­te­ron, vil eg­get bli skylt ut un­der men­strua­sjo­nen, be­fruk­tet el­ler ei.

6. « Det løs­ne­de eg­get »

Egg­le­de­ren hjel­per eg­get ned mot liv­mo­ren ved hjelp av fryn­se­te ten­tak­ler ( fang­ar­mer). De blir kalt fim­bria. Fim­bri­ene svel­ler på grunn av end­rin­ge­ne i hor­mon­ni­vå­et like før egg­løs­nin­gen. På inn­si­den er fib­ri­ene dek­ket av små flim­mer­hår som kal­les ci­li­er. Det er dis­se som fø­rer eg­get ned gjen­nom egg­le­de­ren mot liv­mo­ren.

5. Fol­lik­ke­len bris­ter

Egg­cel­len bry­ter seg ut av fol­lik­ke­len og gjen­nom egg­stok­kens over­fla­te. Egg­cel­len fan­ges opp av egg­le­de­ren. Alle de and­re halv­mod­ne fol­li­kle­ne vil nå bry­tes ned og dø. Etter egg­løs­nin­gen re­du­se­res øs­tro­gen og LH- ni­vå­et, og fol­lik­ke­len be­gyn­ner å pro­du­se­re et an­net hor­mon, proge­s­te­ron.

4. Mo­den fol­lik­kel

Fullt ut­vik­le­de egg opp­be­va­res i de væske­fyl­te mod­ne fol­li­kle­ne. Det er fle­re fol­li­kler som mod­nes sam­ti­dig, men en av dem blir do­mi­ne­ren­de og flyt­ter seg nær over­fla­ten av egg­stok­ken og bry­ter ut. Mod­ne fol­li­kler pro­du­se­rer øs­tro­gen, som i sin tur øker ni­vå­et av lutei­ni­se­ren­de hor­mon ( LH) som set­ter i gang selve egg­løs­nin­gen.

Eg­gets ut­vik­ling og fri­gjø­ring 1. Kim­cel­ler Før pu­ber­te­ten inne­hol­der egg­stok­ke­ne man­ge hundre­tu­sen umod­ne egg. Hver egg­stokk er om­slut­tet av minst ett be­skyt­ten­de lag næ­ringscel­ler som kal­les egg­fol­lik­ke­len. Etter pu­ber­te­ten be­gyn­ner de umod­ne...

Hver av egg­stok­ke­ne er kob­let til liv­mo­ren gjen­nom egg­le­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.