Slik ar­bei­der musk­le­ne

Musk­le­ne er uunn­vær­li­ge for oss – vi tren­ger dem for å fun­ge­re. Men hvor­dan er de satt sam­men, og hvor­dan la­ger de be­ve­gel­se?

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

En mus­kel er en sam­ling av vev, som trek­ker seg sam­men og lø­ser seg opp for å kon­trol­le­re krop­pens be­ve­gel­ser. Vi har tre ty­per mus­ker: glat­te musk­ler, hjerte­musk­ler og skje­lett­musk­ler. Skje­lett­musk­ler, også kalt tverr­stri­pe­te musk­ler, er dem vi van­lig­vis for­bin­der med musk­ler. Dis­se er fes­tet til skje­let­tet med se­ner. Hjerte­musk­le­ne hø­rer til hjer­tet og pum­per blod rundt i kroppen. Blo­det for­sy­ner de and­re musk­le­ne med ok­sy­gen og ener­gi. De glat­te musk­le­ne har ho­ved­sa­ke­lig an­sva­ret for sam­men­trek­nin­ger i for ek­sem­pel blæra, spise­rø­ret og tar­men. Dis­se musk­le­ne er ofte kalt « ikke vilje­styr­te » , for­di vi har lite el­ler in­gen kon­troll over hvor­dan de opp­fø­rer seg.

Musk­le­ne kon­trol­le­rer de fles­te funk­sjo­ne­ne i kroppen som spi­sing, pust og be­ve­gel­se. Struk­tu­ren til musk­le­ne er gans­ke kom­pleks, og hver mus­kel er satt sam­men av fle­re fib­re som job­ber sam­men for å gi mus­ke­len styr­ke. Musk­ler blir ster­ke­re når de blir trent og vok­ser seg stør­re, og det­te skjer of­test ved å bry­te ned mus­ke­len og på­fø­re litt ska­de hver gang den tre­nes. Du blir støl. Der­et­ter vil kroppen re­pa­re­re den­ne bitte­lil­le ska­den, og mus­ke­len en­der opp litt ster­ke­re enn hva den var.

Kroppen din be­står av mer enn 640 musk­ler, og dis­se er spredt over hele deg for at ar­mer og bein skal be­ve­ge seg, for at kropps­funk­sjo­ne­ne skal vir­ke, og for å for­me kroppen slik du kjen­ner den.

« Musk­le­ne kon­trol­le­rer de fles­te funk­sjo­ne­ne i kroppen som spi­sing, pust og be­ve­gel­se »

1. Skul­der­musk­le­ne

Dis­se musk­le­ne strek­kes over skuld­re­ne og hjel­per til med å løf­te.

2. Kappe­mus­ke­len

Stor, over­fla­disk mus­kel i nak­ken og den øvre de­len av brys­tryg­gen.

3. Bryst­musk­le­ne

Den­ne grup­pen av musk­ler strek­kes over brys­tet.

4. Biceps/ triceps

Dis­se arm­musk­le­ne job­ber sam­men for å løf­te ar­men opp og ned. Beg­ge trek­ker seg sam­men, og for­år­sa­ker be­ve­gel­se i mot­satt ret­ning til den and­re.

Epi­my­si­um

Det ytre la­get som dek­ker mus­ke­len og hol­der bun­te­ne av mus­kel­fi­bre sam­men.

Se­ne 5. Den bre­de rygg­mus­kel

En av musk­le­ne som byg­ges opp ved vekt­tre­ning, og bru­kes til å trek­ke ned gjen­stan­der

oven­fra. Se­ne­ne fes­ter musk­le­ne til skje­let­tet, som igjen gjør at musk­le­ne kan be­ve­ge på de for­skjel­li­ge kropps­de­le­ne.

Blod­åre

Blod­åre­ne for­sy­ner musk­le­ne med ok­sy­gen og gjør at mus­ke­len får til­gang på ener­gi, noe den tren­ger for å ar­bei­de.

Myo­fi­bril­ler

Myo­fi­bril­ler er bun­ter av akto­myos­in­fi­la­men­ter. Dis­se er vik­ti­ge for at mus­ke­len skal kun­ne trek­ke seg sam­men.

Peri­my­si­um

Det­te la­get grup­pe­rer mus­kel­fi­bre­ne i

mus­ke­len.

Fi­la­men­ter

Fi­la­men­ter er tyn­ne, tråd­for­ma struk­tu­rer som

er satt sam­men av pro­tei­ne­ne ak­tin el­ler

myo­sin.

En­do­my­si­um

Det­te la­get hol­der fi­la­men­te­ne sam­men.

6. Mage­musk­le­ne Dis­se byg­ges ofte opp av kropps­byg­ge­re og støt­ter krop­pens kjer­ne. De er også re­fe­rert til som kjerne­mus­ku­la­tu­ren og er vik­tig i idret­ter som ro­ing og yoga. 7. Quadriceps Den sto­re kjøtt­ful­le mus­kel­grup­pen som dek­ker for­si­den og...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.