Barn i ma­gen

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Kvinne­krop­pens størs­te un­der

Svan­ger­ska­pet er en unik pe­rio­de i en kvin­nes liv og in­ne­bæ­rer sto­re f ysis­ke og fø­lel­ses­mes­si­ge for­and­rin­ger. Når du blir gra­vid, får du en om­fat­ten­de endring i ba­lan­sen mel­lom hor­mo­ne­ne øs­tro­gen og proge­s­te­ron. Hor­mo­ne­ne sør­ger for at slim­hin­ne­ne i liv­mo­ren tyk­ner, slik at det be­fruk­te­de eg­get kan fes­te seg.

I be­gyn­nel­sen er det kun en sam­ling av em­bryo­na­le cel­ler på stør­rel­se med et knappe­nåls­hode. I uke fire dan­ner em­bryo­et hjer­ne, rygg­marg og hjer­te inni den ny­lig væske­fyl­te fos­ter­sek­ken. Godt be­skyt­tet i den­ne væs­ken, får fos­te­ret snart trekk som vi­ser at det er et lite men­nes­ke, og går inn i fos­ter­sta­di­et etter uke åtte.

Kroppen gir liv og vekst til et helt nytt men­nes­ke, noe som byr på sto­re ut­ford­rin­ger. Det­te er den størs­te pre­sta­sjon en men­neske­kropp kan gjø­re. Der­for må man som gra­vid kvin­ne ta hen­syn og lyt­te til krop­pens sig­na­ler. Alle svan­ger­skap er uni­ke, men man­ge opp­le­ver at de er vare for stress og blir mer slit­ne av både f ysisk og psy­kisk be­last­ning. And­re opp­le­ver svan­ger­ska­pet som den bes­te pe­rio­den i sitt liv.

Når fød­se­len nær­mer seg, får man­ge « kyn­ne­re » som klar­gjør liv­mo­ren. Dis­se sam­men­trek­nin­ge­ne kal­les Brax­ton- Hicks og er liv­mo­rens styrke­tre­ning. Liv­mor­hal­sen blir my­ke­re og fla­ter ut. I mel­lom­ti­den f yl­les lun­ge­ne til fos­te­ret med et over­flate­ak­tivt stoff. Det­te stof­fet gjør at lun­ge­ne myk­ner slik at de kan ut­vi­de seg når bar­net tar sitt førs­te ånde­drag. Til slutt sør­ger kje­mis­ke sig­na­ler fra fos­te­ret for å gjø­re liv­mo­ren klar til selve fød­se­len.

« Det­te er den størs­te pre­sta­sjon en men­neske­kropp kan gjø­re. Der­for må man som gra­vid kvin­ne ta hen­syn og lyt­te til krop­pens sig­na­ler »

Vekt­øk­ning Gjen­nom­snitts­kvin­nen leg­ger på seg 12,5 kg un­der gra­vi­di­te­ten. Men det er like na­tur­lig å leg­ge på seg 10 som 20 kg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.