Ulike hud­far­ger

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Det ly­sab­sor­be­ren­de pig­men­tet, me­la­nin, er et pro­tein som gir hud­en na­tur­li­ge bru­ne, røde el­ler gule farge­to­ner. Hud­far­gen skyl­des en kom­bi­na­sjon av gener med ned­ar­ve­de egen­ska­per og meng­den sol­lys hud­en ut­set­tes for. Det er også melain som gir far­ge til hå­ret, øyne­ne og fle­re av krop­pens or­ga­ner f. eks. hjer­nen og det ind­re øret.

Hud­far­gen av­hen­ger av kon­sen­tra­sjon av me­la­nin i hud­en og for­de­lin­gen av stof­fet i de for­skjel­li­ge hud­la­ge­ne. I ut­gangs­punk­tet be­tyr det at mind­re me­la­nin gir ly­se­re hud, mens de som har mye av det­te pig­men­tet har mør­ke­re hud. Me­la­nin pro­du­se­res av cel­ler som kal­les me­la­no­cyt­ter, i de ned­re lag av over­hud­en ( det ba­sa­le celle­la­get) og hol­des på plass inni små korn kalt me­la­no­so­mer. Alle men­nes­ker har om­trent like man­ge me­la­no­cyt­ter, men de er mer ak­ti­ve hos folk med mer far­ge i hud­en.

Når hud­en ut­set­tes for UV- strå­ler, sti­mu­le­res pro­duk­sjo­nen av me­la­nin. Me­la­no­so­me­ne be­ve­ger seg ut mot hud­ens be­skyt­ten­de lag med over­hud­scel­ler gjen­nom for­gre­nin­ger av dend­rit­ter. Me­la­nin lag­res der­et­ter i kjer­nen til over­hud­scel­le­ne. Der be­skyt­ter de cel­le­nes DNA mot mu­ta­sjo­ner. Over­hud­scel­ler ut­gjør ho­ved­de­len – omkring 95 % – av de ytre hud­la­ge­ne og dan­ner en bar­rie­re mel­lom le­ge­met og om­ver­de­nen. Me­la­nin kan ab­sor­be­re kreft­frem­kal­len­de

UV- strå­ler før de kom­mer inn i krop­pens ind­re vev.

Hva er me­la­nin, og hvor­dan på­vir­ker den hud­far­gen vår?

Over­hud­scel­ler Dis­se be­skyt­ten­de cel­le­ne dan­nes i de ned­re lag av over­hud­en. De tar opp me­la­no­so­me­ne som pro­du­se­res av me­la­no­cyt­te­ne. Me­la­no­cyt­ter Me­la­nin pro­du­se­res i me­la­no­cyt­te­ne. Men­nes­ker med mørk hud, el­ler ut­set­ter hud­en for mye sol­lys, har...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.