Hud­trans­pan­ta­sjon

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Noen gan­ger tren­ger vårt størs­te or­gan hjelp for å bli hel­bre­det etter sto­re ska­der.

Hud­trans­plan­ta­sjon er en medi­sinsk pro­se­dy­re hvor en del av hud­en blir fjer­net og sydd på en an­nen del av kroppen. Det er man­ge kos­me­tis­ke og medi­sins­ke grun­ner til at det­te kan være nød­ven­dig: Al­vor­li­ge for­bren­nin­ger, ki­rur­gi, fjer­ning av ta­to­ve­rin­ger og noen medi­sins­ke til­stan­der som hud­kreft el­ler dia­be­tes.

Auto­graf­ter er hud som er hen­tet fra pa­si­en­tens egen kropp, van­lig­vis rum­pe, nak­ke el­ler un­der­arm. Av­hen­gig av stør­rel­sen på om­rå­det den er fjer­net fra, blir den da sydd el­ler stif­tet sam­men, mens hud­en leg­ges over om­rå­det som er ska­det. Al­lo­graf­ter og xeno­graf­ter er der­imot hen­tet fra and­re men­nes­ker og dyr og er mid­ler­ti­di­ge trans­plan­ta­sjo­ner.

Men kan­skje al­ler mest in­ter­es­sant er kuns­tig hud kalt In­te­gra, la­get av ani­malsk binde­vev som gir den skad­de de­len en or­ga­nisk ram­me som den nye hud­en kan vokse inn i. Det­te bru­kes i si­tua­sjo­ner med eks­tre­me brann­ska­der der det ikke er nok frisk hud til å fore­ta en auto­graft.

Gass­bind En ste­ril kom­press be­skyt­ter mens hud­en fes­ter seg og nytt blod­om­løp etab­le­res. Do­nor­hud Do­nor­hud­en leg­ges over det skad­de om­rå­det. Sy­ing Små hud­om­rå­der sys på, mens stør­re om­rå­der fak­tisk kan stif­tes på plass.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.