Tå­fis

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Er den et svakt punkt? Og hvor vik­tig er den?

Den­ne se­nen er den ster­kes­te i kroppen din, og den er bin­de­led­det mel­lom leg­gen og hæ­len. Når alt er i or­den, løf­ter den bak­si­den av fo­ten opp når legg­musk­le­ne trek­ker seg sam­men. På den­ne må­ten he­ver hæ­len seg, og vek­ten din leg­ges på tær­ne. Det den som gjør at vi kan løpe og hop­pe. Den lag­rer også elas­tisk ener­gi slik at dis­se opp­ga­ve­ne ut­fø­res mer ef­fek­tivt. Bio­lo­gis­ke an­tro­po­lo­ger me­ner det­te var svært vik­tig da vi ut­vik­let oss til å kun­ne løpe rundt på to ben for å over­le­ve.

Akil­les­se­nen er opp­kalt etter den my­to­lo­gis­ke, gres­ke hel­ten Akil­les som un­der den tro­jans­ke kri­gen ble drept av en for­gif­tet pil som traff hans ube­skyt­te­de hæl – der­av det kjen­te ut­tyk­ket akil­les­hæl, som be­teg­ner en per­sons sva­ke punkt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.