En titt inn i hjer­tet

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Hjer­tet er din mo­tor. En tur­bo­la­det dob­bel­pum­pen­de mus­kel som slår mer enn

36 mil­lio­ner gan­ger i året.

Hvis du knyt­ter beg­ge hen­de­ne og hol­der dem mot hver­and­re, har du stør­rel­sen på hjer­tet. Mo­to­ren som hol­der li­vet ditt i gang, job­ber utret­te­lig og på un­der et mi­nutt pum­per det blod til hver enes­te cel­le i kroppen. Det vei­er et sted mel­lom 220- 340 gram – noe mer hvis du er mann, mind­re hvis du er kvin­ne. Dens enes­te for­mål er å pres­se blo­det gjen­nom sir­ku­la­sjons­sys­te­met, som for­sy­ner or­ga­ne­ne dine med livs­vik­tig ok­sy­gen og and­re næ­rings­stof­fer.

Hjer­tet reg­nes som en dob­bel­pum­pe for­di den høy­re halv­de­len sen­der ok­sy­gen­fat­tig blod til lun­ge­ne. Der kvit­ter blo­det seg med et lass av kar­bon­di­ok­sid og pluk­ker opp friskt ok­sy­gen, som du har fått i deg ved å pus­te. Der­et­ter blir friskt, ok­sy­gen­rikt blod ført til den venst­re halv­de­len av hjer­tet. Den­ne « hjer­te- til- lun­ge- til­hjer­te- igjen » - tu­ren kal­les lunge­krets­lø­pet. Den venst­re si­den av hjer­tet pum­per der­et­ter det­te ok­sy­gen­rike blo­det til alle or­ga­ner i kroppen, uten­om lun­ge­ne. Hjer­nen, hud­en, musk­le­ne, mil­ten – alt for­sy­nes med blod, og der­med også ok­sy­gen, tak­ket være hjer­tet ditt.

Hjerte­mus­ke­len tren­ger også ok­sy­gen og and­re næ­rings­stof­fer for å fort­set­te å slå. Det får det gjen­nom ko­ro­naar­te­ri­er. Dess­ver­re er de vik­ti­ge ko­ro­nar­ar­te­ri­ene svært sma­le, mel­lom 1,7 og 2,2 mm i dia­me­ter. Hvis de blir til­stop­pet med koles­te­rol el­ler and­re fettav­lei­rin­ger, slut­ter hjer­tet å job­be. Det vil i så fall være dår­lig nytt for deg.

Det re­la­tivt enk­le kon­sep­tet med dob­bel­pum­pe er na­tur­lig nok tem­me­lig kom­plekst i prak­sis. En rek­ke ven­ti­ler kon­trol­le­rer blod­strøm­men til hjer­tets fire kam­re, det­te ska­per nok blod­trykk til å få job­ben gjort og le­der blo­det til de ret­te ve­ne­ne og ar­te­ri­ene.

Øvre og ned­re hul­ve­ne Dis­se sto­re ve­ne­ne frak­ter blod til­ba­ke til hjer­tet fra or­ga­ner hen­holds­vis over og un­der hjer­tet. Det­te blo­det er ok­sy­gen­fat­tig, og har der­for en mørk rød el­ler blå­ak­tig far­ge. Høy­re for­kam­mer Ok­sy­gen­fat­tig blod fra hul­ve­ne­ne...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.