Hva er en blem­me?

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Hvor­for spen­ner musk­le­ne seg?

Kram­pe er en ufri­vil­lig sam­men­trek­ning av en mus­kel, for ek­sem­pel legg­mus­ke­len, som kan føre til smer­ter og ube­hag i se­kun­der, mi­nut­ter el­ler, i eks­tre­me til­fel­ler, i fle­re ti­mer. Til­stan­den er mest van­lig etter el­ler un­der tre­ning, kom­bi­nert med lavt blod­suk­ker, de­hydre­ring og et høyt tap av sal­ter pga. svet­ting. Vi kan ikke for­kla­re med sik­ker­het hva det­te skyl­des, for­di det er fors­ket for lite på om­rå­det. Men det an­tas at kram­per skyl­des mus­kel­trett­het. Hvis en mus­kel har blitt for­kor­tet ved lang­va­rig bruk, og sti­mu­le­res gjen­tat­te gan­ger, kla­rer den til slutt ikke å slap­pe skik­ke­lig av. En re­fleks fra det sen­tra­le nerve­sys­te­met in­stru­erer mus­ke­len til å fort­set­te å trek­ke seg sam­men når det ikke er nød­ven­dig. Det­te fø­rer til den smerte­ful­le spas­men som vi kal­ler kram­pe. Idretts­ut­øve­re som går ut­over sine nor­ma­le gren­ser, for ek­sem­pel fot­ball­spil­le­re som må spil­le eks­tra­om­gan­ger i en fot­ball­kamp el­ler kort­dis­tanse­lø­pe­re som plut­se­lig lø­per lang­dis­tan­se, vil of­te­re opp­le­ve det­te enn and­re.

Va­rig­het Nor­malt va­rer en kram­pe bare i noen se­kun­der, men kan i ver­ste fall vare i fle­re ti­mer. Av­slap­pet Un­der hvi­le vil mus­ke­len være i av­slap­pet til­stand. Strekk Når du for ek­sem­pel går opp på tå vil legg­mus­ke­len trek­ke seg...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.