Hjerte­in­farkt

Dif­fu­se sym­pto­mer på hjerte­in­farkt er let­te å over­se.

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Du får smer­ter og trykk i brys­tet, fø­ler deg kan­skje litt tung i pus­ten. Du fø­ler deg uvel og kvalm, og det hjel­per ikke å hvi­le. Selv om du ikke kjen­ner ut­strå­ling til en el­ler beg­ge ar­me­ne, kan det­te være et tegn på hjerte­in­farkt. Noen kjen­ner også smer­ter mel­lom skul­der­bla­de­ne, i ma­gen el­ler kje­ven. Det­te skal du ta på al­vor. Sær­lig kvin­ner over­ser slike sym­pto­mer, og litt stik­king i brys­tet kan være helt ufar­lig.

Hjerte­in­farkt opp­står når en blok­ke­ring hind­rer blo­det i å til­fø­re ok­sy­gen til hjerte­mus­ke­len. Hvis det­te ikke blir ret­tet opp raskt, kan hjer­tets mus­kel­vev bli ska­det el­ler fak­tisk dø. Om­fan­get av ska­den av­hen­ger av av hvor len­ge blok­ke­rin­gen blir sit­ten­de, hvil­ken ar­te­rie som ram­mes og hvor­dan in­fark­tet be­hand­les. Etter selve in­fark­tet, kan du få hjerte­svikt el­ler rytme­for­styr­rel­ser. Beg­ge de­ler kan være livs­far­lig. Får du be­hand­ling i lø­pet av 12 ti­mer, er sjan­se­ne gode for at du blir helt frisk og kan leve et til­nær­met nor­malt liv, selv etter et stort hjerte­in­farkt.

Den van­ligs­te år­sa­ken til hjerte­in­farkt er åre­for­kalk­ning. Det er når ar­te­ri­er blir inn­snev­ret på grunn av opp­hop­ning av plakk. Det­te øker med meng­den koles­te­rol og met­tet fett i kost­hol­det, men ar­ve­li­ge dis­po­si­sjo­ner er også vik­ti­ge. Hjerte­in­farkt kan også skyl­des sam­men­trek­nin­ger av ko­ro­nar­ar­te­ri­ene, men dis­se er sjeld­ne.

For å re­du­se­re ri­si­ko­en for in­farkt bør du le mas­se, hol­de vek­ten på nor­mal­nivå, spise sunt, unn­gå røy­king og være i jevn­lig f ysisk ak­ti­vi­tet.

1. Kransårer Det­te er tre ar­te­ri­er som for­sy­ner hjer­tet med blod. De er helt nød­ven­di­ge for at hjer­tet skal fun­ge­re ef­fek­tivt. Hjerte­mus­kel 5. Dødt vev En­kel­te de­ler av hjerte­mus­ke­len kan dø av man­gel på ok­sy­gen. Det­te gjør mus­ke­len blir mind­re...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.