Kram­pe i føt­te­ne

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Hud

Ved alle ty­per brann­ska­der vil over­hud­en ut­vi­de seg for­di den mot­tar be­skyt­ten­de plas­ma/ se­rum.

Ska­de

I det­te spe­si­fik­ke ek­sem­pe­let har for­bren­nin­gen for­år­sa­ket ska­de på ke­ra­ti­no­cyt­ter i hud­en. An­nen­grads for­bren­ning skyl­des som re­gel at hud­en kom­mer i kon­takt med en varm over­fla­te, for ek­sem­pel et stryke­jern el­ler ko­ken­de vann. Over­dre­ven so­ling kan også gi al­vor­li­ge for­bren­nin­ger.

Plas­ma

Væs­ke blir fri­gjort fra det skad­de

ve­vet og dan­ner pu­ter i de øvre hud­la­ge­ne for å for­hind­re yt­ter­li­ge­re ska­de på un­der­lig­gen­de hud­lag.

Væs­ken hjel­per også på hel­bre­del­ses­pro­ses­sen, og der­for bør du unn­gå å stik­ke hull på

blem­me­ne dine.

Væs­ken ab­sor­be­res

Etter rundt ett døgn vil plas­ma­en nor­malt bli ab­sor­bert til­ba­ke i kroppen, og for­høy­nin­gen i hud­en vil tør­ke ut og

etter hvert flas­se av.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.