Hvor­for rum­ler det i ma­gen?

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Det er ikke bare for­di du er sul­ten.

Når vi spi­ser, blir ma­ten vi svel­ger, knadd og trans­por­tert vi­de­re i for­døy­el­ses­sys­te­met av mus­kel­be­ve­gel­ser som kal­les pe­ri­staltikk. Sam­men­trek­nin­ge­ne sk yl­des kraf­ti­ge musk­ler i spise­rør veg­gen, så ma­ten bru­ker bare ti se­kun­der på å kom­me ned i mage­sek­ken. Musk­le­ne i mage­sek­ken ma­ler ma­ten, og den blir til­satt for­døy­el­ses­væs­ker for å bli brutt vi­de­re ned.

Så, etter ca. fire ti­mer, flyt­ter den halv­for­døy­de ma­ten seg vi­de­re ned i t ynn­tar­men, der enda kraf­ti­ge­re mus­kel­sam­men­trek­nin­ger t vin­ger ma­ten vi­de­re gjen­nom tar­mens fol­der og svin­ger. Det er her rum­lin­gen opp­står. Luft f ra mat som inne­hol­der gass, sam­men med luft som vi svel­ger sam­men med ma­ten, en­der også i t ynn­tar­men. Ofte skjer det for­di vi pra­ter mens vi spi­ser. Det er den­ne kom­bi­na­sjo­nen av væs­ke og gass i et trangt rom som gir den gurg­len­de ly­den.

Rum­lin­gen er ster­ke­re jo mind­re mat det er i t ynn­tar­men. Det­te er noe av grun­nen til at man­ge set­ter ma­ge­rum­ling i sam­men­heng med sult. En an­nen grunn er at selv om ma­gen kan være tom, set­ter hjer­nen li­ke­vel i gang pe­ri­stal­tis­ke be­ve­gel­ser med jev­ne mel­lom­rom, slik at inn­vol­le­ne skal bli kvitt de sis­te mat­res­te­ne. Det­te gir en fø­lel­se av hul­het som gjør at vi kjen­ner oss sult­ne.

Mage­sek­ken Ma­ten blir malt og blan­det med for­døy­el­ses­væs­ker som hjel­per til med å bry­te den ned. Tynn­tar­men Her blir den nå fly­ten­de ma­ten, sam­men med gas­se­ne i den, år­sak til ly­der som kan vir­ke gans­ke sje­ne­ren­de. Tykk­tar­men Ma­ten pas­se­rer fra...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.