Hva er fø­flek­ker?

Dis­se hud­flek­ke­ne er van­li­ge, men hva er de, og hvor­for må vi hol­de godt øye med dem?

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

En fø­flekk, el­ler me­la­no­cy­tisk na­evus, er en unor­mal an­sam­ling av pig­ment­cel­ler som kal­les me­la­no­cyt­ter. Noen fø­flek­ker er med­født ( kon­ge­nitt pig­ment­na­evus), men de fles­te ut­vik­ler seg spon­tant se­ne­re i li­vet, ofte som re­sul­tat av for mye so­ling. Fø­flek­ker er ofte bru­ne el­ler svar­te ( pig­ment­fø­flek­ker, na­evus pig­men­to­sus) og of­test run­de el­ler ova­le, men kan ha man­ge ulike for­mer og stør­rel­ser. Vekst og endring over tid er også gans­ke nor­malt.

Fø­flek­ker er sjel­den skjem­men­de og er gans­ke harm­løse, men vi må pas­se på hvis det opp­står en ny el­ler en ek­sis­te­ren­de fø­flekk be­gyn­ner å for­and­re seg. Ma­lignt me­la­nom er en sjel­den form for hud­kreft og er år­sak til man­ge døds­fall av hud­kreft. Har du man­ge fø­flek­ker, kan du være for­holds­vis ut­satt for me­la­nom og bør prø­ve mest mu­lig å unn­gå sol­lys.

Vær opp­merk­som på dys­plas­tisk me­la­nom - sto­re, ure­gel­mes­sig for­me­de fø­flek­ker med ulike far­ger.

Ofte har de ly­se­re, ujevn kant og mør­ke­re midt­par­ti. Så len­ge du ikke ser noe brunt el­ler svart pig­ment, skul­le det ikke være fare på fer­de – men gå gjer­ne til le­gen! Stør­re så­kal­te fød­sel­mer­ker, som kan være svært skjem­men­de, kan fjer­nes ved hjelp av la­ser.

« Ma­lignt me­la­nom er en sjel­den form for hud­kreft som er år­sak til man­ge døds­fall »

Me­la­no­cytt Hud­ens na­tur­li­ge pig­ment, me­la­nin, er et pro­tein som pro­du­se­res i cel­ler som kal­les me­la­no­cyt­ter. Me­la­no­cyt­te­ne er of­test spredt jevnt i hud­en og gir den sin far­ge. Mala­nin ab­sor­be­rer også ul­tra­fio­lett strå­ling. Me­la­no­mer Folk med en...

Ma­lignt me­la­nom kan gi pro­ble­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.