Hjerne­kon­troll / Lat­ter

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Et eks­pe­ri­ment på Max Planck- insti­tut­tet i Ber­lin vis­te at når du be­stem­mer deg for å be­ve­ge hån­da, kan be­slut­nin­gen bli sett i hjer­nen gjen­nom en MR- scan­ner før du vet ( i be­visst­he­ten din) at du har be­stemt deg for det. Det­te tar cir­ka seks se­kun­der. I lø­pet av den ti­den har du be­stemt deg for å be­ve­ge hån­da, men be­visst­he­ten din vet ikke det­te før hån­da be­ve­ger seg. En tolk­ning av det­te er at be­visst­he­ten – det du ten­ker på som « deg » og som Freud kal­te ego – kun er en pas­sa­sjer. Un­der­be­visst­he­ten og kroppen dri­ver med sine ting – og rap­por­te­rer til « deg » kun til når det er nød­ven­dig å be­va­re en fø­lel­se av fri vil­je. Men, det er like rik­tig å si at når du be­stem­mer deg for noe, vil det all­tid være en viss meng­de bak­grunns­in­for­ma­sjon som pro­ses­se­res. Den­ne ig­no­re­res un­der­be­visst, for­di det pas­ser best. Når øyet pro­sjek­te­rer et opp- ned bil­de på nett­hin­na fun­ge­rer det på sam­me måte – hjer­nen vil auto­ma­tiskt snu bil­det rik­tig vei.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.