Kal­ku­n­ar­mer / Flass / Øy­ets til­pas­sing til mør­ket

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

« Grev­inne­heng » – også kjent som « flag­ger­mus­vin­ger » – er an­sam­lin­ger av fettceller på un­der­si­den av over­ar­men. Når hud­en blir slapp, kan den syn­ke ned og sling­re som små vin­ger. Etter hvert som al­der­steg­ne­ne tru­er, vil det opp­stram­men­de kol­la­ge­net i kroppen din sta­dig bli sva­ke­re. Det fø­rer til at hud­en hen­ger litt mer både her og der. Van­lig­vis ram­mer det­te kvin­ner mer enn menn ( selv menn kan få dem), på grunn av to ho­ved­fak­to­rer. For det førs­te er det slik at kvin­ner har et fett­lag spredt over hele kroppen. Menn har fett stort sett sen­trert over ma­gen. For det and­re gjen­nom­går kvin­ner en rek­ke hor­mo­nel­le end­rin­ger som menn ikke gjør. Det­te kan på­vir­ke stør­rel­sen og struk­tu­ren på fett­cel­le­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.