Al­ler­gi / Ek­sem

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Al­ler­gi­er kan skyl­des to ting: arv og miljø­fak­to­rer. Du kan arve en al­ler­gi el­ler være dis­po­nert for en på grunn av al­der, kjønn el­ler et­ni­si­tet. Miljø­mes­si­ge fak­to­rer kan være slikt som for­urens­ning, epi­de­mi­er og kost­hold. Men­nes­ker som har stor til­bøye­lig­het for å ut­vik­le en al­ler­gi, har en så­kalt atopi. Det­te er in­gen syk­dom, men en egen­skap som gjør at noen er spe­si­elt dis­po­nert for å ut­vik­le en al­ler­gi. Det­te er ofte ar­ve­lig. Grun­nen til at atopis­ke men­nes­ker ofte har en tendens til å ut­vik­le al­ler­gi, er for­di de har egen­ska­pen til å pro­du­se­re et anti­stoff kalt im­mu­no­glo­bu­lin E, også kalt IgE, når de kom­mer i kon­takt med en spe­si­ell sub­stans. Selv om det er van­lig, ut­vik­ler ikke alle som har ar­vet atopis­ke egen­ska­per, en al­ler­gi.

« Men­nes­ker som har stor til­bøye­lig­het for å ut­vik­le en al­ler­gi, har en så­kalt atopi »

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.