Kof­fein­fri kaf­fe / Van­nal­ler­gi / Koles­te­rol

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

For å gjø­re kaf­fe kof­fein­fri blø­ter man opp grøn­ne kaffe­bøn­ner i varmt vann ( 70 – 100 gra­der Cel­si­us). Da blir de vann­lø­se­li­ge kof­fein- mo­le­ky­le­ne tr ukket ut. Av­hen­gig av må­ten det gjø­res på, kan vann­ba­det inne­hol­de kje­misk opp­løs­te stof­fer som me­ty­lenklo­rid el­ler et ylac­etat, som klyn­ger seg til kof­fein­mo­le­ky­le­ne og der­et­ter for­dam­per ut av opp­løs­nin­gen.

I en an­nen me­to­de blir kaffe­bøn­ne­ne opp­bløtt un­der svært høyt tr ykk og tem­pe­ra­tur. Da bru­kes fly­ten­de CO2 som « na­tur­lig » løs­nings­mid­del, som bin­der seg til kof­fei­net. I den van­ligs­te me­to­den bru­ker man bare vann med kaffe­ol­jer til å trek­ke ut kof­fei­net grad­vis – i fle­re om­gan­ger. Når væs­ken med grønn kaf­fe er blitt 98 pro­sent kof­fein­fri, blir den ig jen sugd opp av kaffe­bøn­ne­ne, som så blir tør­ket, røs­tet og pak­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.