Gra­vi­di­tets­test / Nav­ler / Vekst

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Grav idi­tets­tes­ter for hjemme­bruk v i rker ved at de opp­da­ger et hor­mon som kal­les hu­mant cho­rion­go­nado­tro­pin ( hCG) i uri­nen. hCG blir kun pro­du­sert av grav ide og der­for bet y r alle po­si­ti­ve re­sul­ta­ter for hCG i urin, at­kvi nnen er grav id. hCG blir pro­du­sert i l iv mo­ren og sig­na­li­se­rer til egg­stok­ke­ne at de skal pro­du­se­re øs­tro­gen og proge­s­te­ron for å hjel­pe fos­te­ret å vokse. hCG kan bli f un­net i urin el­ler blod, og ni­vå­et øker etter hvert som svan­ger­ska­pet skri­der f ram. Sen­si­ti­ve hjem­me­tes­ter kan på­vi­se hCG så t id­lig som 9- 10 da­ger etter egg­løs­ning. På­vis­ning av hCG blir ut­før t av men­neske­skap­te pro­tei­ner som kal­les monoklon­ale anti­stof­fer. Dis­se bin­der seg til hCG, og det­te ska­per farge­end­rin­gen i tes­ten. Far­gen som pro­du­se­res, va­rie­rer i st y rke av­hen­gig av hvor mye hCG som fin­nes i uri­nen.

Når man t ar en grav idi­tets­test hjem­me, må man dy ppe en del av tes­ten i urin. De fles­te tes­ter har to li njer, en av dem er kon­trollin­jen og skal duk­ke opp uav­hen­gig om man er grav id el­ler ei. Den­ne li nja er til for å vi se at tes­ten f un­ge­rer og at re­sul­ta­tet er til å sto­le på. Den and­re l i nja i nne­hol­der de monoklon­ale anti­stof­fe­ne som i ndi­ke­rer grav idi­tet der­som det kom­mer en farge­end­ring. Det er best å tes­te seg ved førs­te vann­la­ting om mor­ge­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.