Vekt­tap / Skjel­ving / Farge­blind­het

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Selv om de fles­te ten­ker at vi skjel­ver for­di vi fry­ser, er det­te opp­rin­ne­lig en ut­vik­ling fra ti­de­nes mor­gen som sør­get for at vi over­lev­de. Hvis tem­pe­ra­tu­ren i våre ind­re or­ga­ner kom­mer langt un­der 37 0 C, vil vi dø på grunn av ned­kjø­ling. Når hjer­nen opp­da­ger at vi er så kal­de at det­te kan skje, sti­mu­le­rer den musk­le­ne til ak­ti­vi­tet og du be­gyn­ner å skjel­ve. Hvis det bare er litt kaldt, er dis­se be­ve­gel­se­ne nok til å be­skyt­te dine ind­re or­ga­ner. Når du skjel­ver for­bru­ker du ener­gi og ge­ne­rer var­me. Hvis du har godt med var­me klær, slip­per du å « f yre for krå­ka » . Det er også slik at kvin­ner fry­ser mer enn menn og hvis du har so­vet godt tå­ler du kul­da bedre.

Frie ra­di­ka­ler? Farge­blind?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.