Hvor­dan vir­ker nar­ko­se?

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Hjerne­virk­som­het

Elek­tro­en­ce­falo­gram­mer ( EEG) vi­ser at den elek­tris­ke ak­ti­vi­te­ten i hjer­nen fal­ler til et nivå dy­pe­re enn søvn, nes­ten som et ko­ma.

Ikke spise

Ge­ne­rell anes­te­si un­der­tryk­ker brek­nings­re­flek­sen og kan gi opp­kast. For at ikke pa­si­en­ten skal bli kvalt må man fas­te før ope­ra­sjo­nen.

Hjerte­virk­som­he­ten

Sir­ku­la­sjons­sys­te­met dem­pes av be­dø­vel­sen, så pul­sen, blod­tryk­ket og blo­dok­sy­ge­net blir over­vå­ket hele ti­den.

Smer­te­nev­ro­ner

I mot­set­ning til ved lo­kal­be­dø­vel­se kan det sen­des smerte­sig­na­ler ved full nar­ko­se, men hjer­nen tol­ker ikke sig­na­le­ne rik­tig.

Musk­le­ne slap­per av

Sam­men med be­dø­vel­sen til­fø­res det ofte noe som gir mus­kel­av­slap­ning. Det­te gir lam­mel­se og gjør at en kan bru­ke mind­re av be­dø­vel­ses­mid­de­let.

Hu­kom­mel­sen

Ge­ne­rell anes­te­si på­vir­ker ev­nen til å hen­te opp min­ner.

Pa­si­en­ten hus­ker ikke ope­ra­sjo­nen og øns­ker gjer­ne

hel­ler ikke å gjø­re det.

Luft­vei­ene

Mus­kel­av­slap­ning og tap av be­visst­het un­der­tryk­ker

ånde­dret­tet og hind­rer hos­ting. Der­for set­tes det inn et rør el­ler en ven­ti­la­tor for å

hol­de luft­vei­ene åpne.

Kval­me

Man­ge anes­te­ti­ka gir kval­me. Ofte gis det mid­ler mot opp­kast etter at ope­ra­sjo­nen er fer­dig.

Hva skjer med ulike de­ler av kroppen når vi lig­ger på ope­ra­sjons­bor­det?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.