Hvor­for får vi mage­sår?

Tid­li­ge­re tenk­te man at mage­sår skyl­tes stress. Nå vet vi at bak­te­ri­er er de skyl­di­ge.

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Van­lig­vis er mage­sek­ken dek­ket av et al­kalisk slim som besk yt­ter mot det sure mil­jø­et i ma­gen. Om det­te sli­met blir øde­lagt, kom­mer mage­sy­ren i kon­takt med veg­gen, cel­le­ne blir skadd og det opp­står et sår. Rundt 60 pro­sent av alle mage­sår sk yl­des in­flam­ma­sjon på grunn av en kro­nisk in­fek­sjon av bak­te­ri­en He­lio­bac­ter pylo­ri. Bak­te­ri­el­le bi­pro­duk­ter øde­leg­ger cel­le­ne som hol­der til i veg­gen i mage­sek­ken, og de øvers­te la­ge­ne blir ska­det. Sto­re do­ser ikke- ste­rio­de anti- in­flam­ma­to­ris­ke medi­si­ner, som ibu­pro­fen og aspi­rin, kan også for­år­sa­ke mage­sår. Dis­se forst yr­rer en­zy­me­ne som pro­du­se­rer sli­met, og den besk yt­ten­de bar­rie­ren blir svek­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.