Hvor fort gror hå­ret?

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Men­neske­hår vok­ser gjen­nom­snitt­lig 1,25 cm i må­ne­den. Det­te blir rundt 15 cm i året. Det er man­ge va­ri­ab­ler som på­vir­ker hår­vekst, som al­der, helse og gen­etikk. Hvert hår går igjen­nom tre vekst­fa­ser. Den førs­te fa­sen kal­les den ana­ge­ne fa­sen, og i den­ne fa­sen vok­ser hå­ret. Jo len­ger tid hå­ret er i den­ne fa­sen, jo leng­re blir hå­ret. Fa­sen kan vare fra mel­lom to og åtte år og blir etter­fulgt av en ka­ta­gen og en te­lo­gen fase. Hvor fort hå­ret vok­ser va­rie­rer i for­skjel­li­ge de­ler av ho­det, og kro­nen vok­ser ras­kest.

« Hver hår går gjen­nom tre vekst­fa­ser »

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.