72-ti­mers de­odo­rant

Lær hvor­dan vi bru­ker kje­mi­ka­li­er til å be­kjem­pe vond kropps­lukt i opp­til fle­re da­ger.

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

De­odo­rant for­hind­rer svette­lukt, en­ten ved å skju­le den el­ler ved å dre­pe bak­te­ri­e­ne som for­år­sa­ker luk­ten. For å få ef­fek­ten til å vare len­ger blir de ak­ti­ve in­gre­di­en­se­ne i de­odo­ran­ten kaps­let inn i mikro­kaps­ler. Når kaps­le­ne tar opp vann fra svet­ten, sprek­ker de og fri­gjør kje­mi­ka­lie­ne på hud­en din. Ved å til­set­te kaps­ler i ulike stør­rel­ser trengs ulike meng­der svet­te før de sprek­ker, og der­med va­rer de­odo­ran­ten enda len­ger.

De fles­te de­odo­ran­ter inne­hol­der også anti­per­spi­ran­ter som hind­rer at man svet­ter i ut­gangs­punk­tet. Dis­se er ofte alu­mi­nium­ba­ser­te kom­po­nen­ter. Alu­mi­niu­met blir tatt opp av cel­le­ne i kanal­åp­nin­ge­ne som frak­ter svet­ten opp til hud­over­fla­ten.

Når alu­mi­niu­met går inn i cel­le­ne, tar det med seg vann noe som gjør at cel­le­ne hov­ner opp, og der­med luk­kes svette­ka­na­le­ne. Av­hen­gig av ty­pen alu­mi­nium­for­bin­del­se, vil ef­fek­ten ha ulik va­rig­het. Mat­til­sy­net har nå gått ut og ad­vart mot bruk av den­ne ty­pen de­odo­ran­ter, sær­lig på bar­bert hud. For mye alu­mi­ni­um i kroppen kan være ska­de­lig for nerve­sys­te­met. Det­te kan være lurt å være litt opp­merk­som på. Kan­skje du ikke tren­ger å bru­ke slik de­odo­rant hver dag, og sær­lig ikke på ny­bar­bert hud.

Anti­per­spi­ran­ter får cel­le­ne til å hov­ne opp og luk­ke kanal­åp­nin­ge­ne, noe som hind­rer at man svet­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.