Pro­bio­ti­ka el­ler pre­bio­ti­ka?

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

For­kjø­lel­se er en mild in­fek­sjon som kan skyl­des over to­hund­re ulike vi­rus. Hvor­for er den­ne van­li­ge for­kjø­lel­sen « uhel­bre­de­lig » ?

Van­lig fork jø­lel­se er en i nfek­sjon som an­gri­per luft vei­ene, i nklu­der t nese­hu­len, s vel­get og st r upe­ho­det. Et barn kan få opp­til tolv fork jø­lel­ser i året, og selv som voks­ne f år v i dem en gang i blant. Sy mp­to­me­ne er vel­kjen­te; fe­ber, snørr, hos­te, sår hals og tet t nese. I de før ste t re da­ge­ne er fork jø­lel­sen s vært smitt­som og sprer seg til alle som pus­ter i nn el ler t ar på noe som i nne­hol­der vir uset. For­kjø­lel­ser va­rer i omkring en uke, men hos­ten va­rer of te leng­re. Rhi­nov i r us, co­ron­av i r us, cox­sack iev i r us og ade­nov i r us er bare noen av de man­ge ty pene vir us man kan smit­tes av. Vi kan k ure­re man­ge av fork jø­lel­sess y mp­to­me­ne, men det fin­nes i ngen sk i kke­lig k ur mot fork jø­lel­se et ter­som det er så man­ge ty per vir us det kan hand­le om. Dis­se mu­te­rer dess­uten så of te at det had­de vært uprak­tisk uan­sett. Om man had­de l agd en vak­si­ne, had­de den vært ubr uke­lig før den kom på mar­ke­det, ford ivir uset had­de for­and­ret seg i mel­lom­ti­den.

En skik­ke­lig for­skjø­lel­se kan slå deg helt ut.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.