Mo­der­ne fyl­lin­ger

Har­piks­blan­din­ger er­stat­ter tra­di­sjo­nel­le amal­gam­fyl­lin­ger, men hva er de la­get av?

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Her­ding

Et lys bru­kes til å set­te i gang en kje­misk re­ak­sjon i har­pik­sen, noe som får den til å her­de.

Fin­puss

Et styk­ke kar­bon­pa­pir bru­kes til å tes­te om bit­tet er rik­tig og at fyl­lin­gen er glat­tet ut til­sva­ren­de.

Pri­mer

Et fyl­lings­mid­del blir børs­tet på den klar­gjor­te tann­over­fla­ten for å få fyl­lin­gen til å fes­te seg.

Bo­ring

Den øde­lag­te de­len av tan­nen fjer­nes ved bruk av et bor med høy has­tig­het, noe som gir en so­lid platt­form for fyl­lin­gen.

Lagt lag­vis

Den fly­ten­de blan­din­gen leg­ges på lag­vis. Etter hvert på­før­te lag blir blan­din­gen her­det.

Har­piks­blan­ding

Tann­kom­po­sit­ter er la­get av en har­piks­ma­tri­se som inne­hol­der uor­ga­nis­ke ma­te­ria­ler, slik som si­li­si­um, for å gjø­re dem mer hold­ba­re.

Syre

En viss meng­de syre på­fø­res tan­nen, som er bo­ret for å lage mikro­hull som fyl­lin­gen kan bin­de seg til.

Base

I dy­pe­re fyl­lin­ger blir en se­ment­base, la­get av glas­sio­no­mer el­ler sink­fos­fat, til­satt for å iso­le­re ner­ven fra tem­pe­ra­tur­for­and­rin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.