Fin­nes det en kur mot for­kjø­lel­se?

Hva er for­skjel­len på pro­bio­ti­ka og pre­bio­ti­ka? Er det ak­ku­rat det sam­me?

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Ines­ten hund­re år har vi fryk­tet og be­hand­let bak­te­ri­er som noe som må ut­ryd­des, van­lig­vis med anti­bio­ti­ka. Nå vet vi at man­ge bak­te­ri­er gode for oss og hjel­per tar­men å for­døye ma­ten og å opp­rett­hol­de im­mun­sys­te­met. Et kjent ek­sem­pel på dis­se små or­ga­nis­me­ne er Lac­to­bacil­lus. Det er en van­lig slekt i men­nes­kets for­døy­el­ses­sys­tem. Den­ne or­ga­nis­men pro­du­se­rer melke­syre som hem­mer veks­ten av and­re ska­de­li­ge bak­te­ri­er. Det fin­nes også ulike stam­mer av Bi­fido­bac­te­ri­um. Dis­se bak­te­ri­e­ne bi­drar til ned­bry­ting av karbo­hy­dra­ter og pro­tei­ner.

Etter at forsk­nin­gen har be­kref­tet at man­ge med­lem­mer av mikro­bio­me­ne fak­tisk hjel­per kropps­funk­sjo­ne­ne, har man til­satt det­te i mat­va­rer som Bio­la og Cul­tura. Slike melke­syre­bak­te­ri­er blir også kalt pro­bio­tis­ke bak­te­ri­er.

Pre­bio­ti­ka er ufor­døye­li­ge karbo­hy­drat­mo­le­ky­ler og « mat » til de pro­bio­tis­ke bak­te­ri­e­ne. Det­te får du f. eks. i deg ved å spise pur­re, rot­fruk­ter, ba­nan og løk. Hvis du spi­ser mye av det­te, frem­mer du veks­ten av dine egne gode bak­te­ri­er.

Over­dre­ven bruk av anti­bak­te­ri­el­le så­per og anti­bio­ti­ka kan ska­de kroppen ved at de dre­per alle bak­te­ri­er, også de som hjel­per oss og sør­ger for en sunn mikro­øko­lo­gi i og på kroppen.

Det­te er en farge­for­ster­ket skan­ning av den pro­bio­tis­ke bak­te­ri­en Bi­fido­bak­te­ri­um som hjel­per for­døy­el­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.