Hvor­for spi­ser vi for mye?

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Det­te kom­mer helt an på for­eld­re­ne dine – el­ler mer spe­si­fikt, ge­ne­ne du ar­vet fra for­eld­re­ne dine. Krøl­le­te hår er en auto­so­mal do­mi­nant egen­skap. Det be­tyr at hvis en av for­eld­re­ne dine gir deg krøl­le­te- hår- ge­net, men den and­re gir deg en rett- hår- ge­net, vil det « ster­ke­re » krøl­let- hår- ge­net vin­ne … Du får krøl­ler. Men det er ikke all­tid så en­kelt. Av­hen­gig av type og styr­ke på ge­ne­ne kan du ende opp med noe midt i mel­lom, for ek­sem­pel bøl­ge­te hår. And­re ek­semp­ler på auto­so­mal do­mi­nans er bru­ne el­ler blå øyne, freg­ner el­ler ikke freg­ner og mørkt el­ler blondt hår. Med ca. 100 000 hår på ho­det, er det et tra­velt vekst­om­rå­de. Hå­ret vok­ser i hår­sek­ker som er plas­sert dypt i hud­en. Fla­te hår­sek­ker fø­rer til tyn­ne­re hår som na­tur­lig krøl­ler seg. Run­de­re hår­sek­ker fø­rer til rør­for­me­de trå­der av hår som er vans­ke­li­ge­re å krøl­le, og der­med vok­ser rett. Selv­føl­ge­lig vil noen men­nes­ker med rett hår øns­ke seg krøl­le­te hår, og vice ver­sa. Det å ret­te ut el­ler krøl­le hå­ret med varme­be­hand­ling el­ler per­ma­nent, er en måte å over­vin­ne gen­etik­ken på. Det vil ikke vare vel­dig len­ge, for hå­ret vil fort­set­te å vokse ut igjen på sin na­tur­li­ge måte.

« Med ca. 100 000 hår på ho­det, er det et tra­velt vekst­om­rå­de »

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.