Salt / Adams­ep­let

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

Vi er kan­skje ikke klar over det, men fak­tisk har alle et adams­eple, bare at men­ne­nes er stør­re og sy­nes bedre enn kvin­ne­nes. Adams­ep­let er en kul i hal­sen som be­ve­ger seg når vi svel­ger, og det er opp­kalt etter den bi­bels­ke per­sonen Adam. Noen tror det er en bit av for­bud­ne fruk­ten i Edens hage, som sit­ter fast i hal­sen til Adams etter­kom­me­re. Fak­tisk er det en kul på den størs­te de­len av strupe­brus­ken – ty­roid­brus­ken – som om­gir stemme­bån­de­ne i stru­pen ( la­rynx). Ty­roid­brus­ken er skjold­for­met, og adams­ep­let ut­gjør en li­ten del av fron­ten.

Hvor­for stik­ker men­ne­nes adams­eple så langt ut? Det er del­vis for­di de har mer bei­ne­te hals, men også for­di stru­pen de­res vok­ser an­ner­le­des enn kvin­ne­nes un­der pu­ber­te­ten og gir leng­re og tyk­ke­re stemme­bånd, slik at de stort sett får dy­pe­re stem­me.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.