Glo­bal ut­ryd­ding er vans­ke­lig

Ny Vitenskap om Kroppen - - Ny Medisin Medisin I Framtiden -

Ver­dens helse­or­ga­ni­sa­sjon WHO gjor­de sitt førs­te for­søk på å ut­ryd­de ma­la­ria i 1955. De prøv­de å spraye hu­se­ne for å kvit­te seg med myg­gen, for de­ret­ter å bru­ke anti­ma­la­ria-mid­del for å dre­pe pa­ra­sit­te­ne. De lyk­tes i noen om­rå­der der kli­ma­et var mo­de­rat og myg­gen kun triv­des i vis­se års­ti­der, men and­re ste­der vir­ket ikke pro­gram­met like bra.

Myg­gen ut­vik­let re­sis­tens mot sprøyte­mid­le­ne, og pa­ra­sit­te­ne ble re­sis­ten­te mot be­hand­lin­gen. Det­te, i kom­bi­na­sjon med krig, po­li­tisk uro og spredt til­gang til res­sur­ser, med­før­te at ko­or­di­ne­rin­gen av et ef­fek­tivt, glo­balt an­grep på ma­la­ria ble et umu­lig mål.

I 2015 gjen­opp­tok WHO ut­ford­rin­gen, men i dag står vi over­for enda ster­ke­re ge­ne­ra­sjo­ner av både pa­ra­sit­ten og det smitte­bæ­ren­de in­sek­tet. Vi tren­ger nye vå­pen for å ut­ryd­de dem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.