Hvor­for har vi ikke ku­rert det?

Ny Vitenskap om Kroppen - - Ny Medisin Medisin I Framtiden -

Det er vans­ke­lig å be­hand­le hjer­te- og kar­syk­dom når ka­ta­stro­fen først inn­tref­fer. Slag og hjerte­in­farkt hind­rer ok­sy­ge­net i å nå fram til vi­ta­le or­ga­ner, og ve­vet i dis­se or­ga­ne­ne dør raskt. Hvis du får hjerte­in­farkt rett uten­for et syke­hus, har du bare ti pro­sent sjan­se for å over­le­ve, og en fire­del av dem som opp­le­ver et slag, dør i lø­pet av et år.

For å for­bed­re be­hand­lin­gen av hjer­te- og kar­syk­dom­mer må vi kun­ne re­pa­re­re el­ler er­stat­te det øde­lag­te ve­vet, el­ler så må vi kla­re å hind­re at det skjer i førs­te om­gang. In­gen av de­le­ne er en­kelt å få til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.