Fors­ke­re har fun­net 40 nye ge­ner for in­tel­li­gens

En stu­die kas­ter lys over hvor­dan DNA-ET kan på­vir­ke in­tel­li­gen­sen.

Ny Vitenskap om Kroppen - - Ny Medisin Litt Av Hvert Om Dagens Medisin -

Re­sul­ta­ter fra en ne­der­lands­kle­det stu­die an­ty­der at det fin­nes en for­bin­del­se mel­lom vis­se ge­ner og in­tel­li­gen­sen.

Team­et så på gen­pro­fi­len og re­sul­ta­ter fra Iq-tes­ter til nes­ten 80 000 men­nes­ker og fant be­vis som an­ty­der at 52 ge­ner – hvor­av 40 var nye opp­da­gel­ser – er for­bun­det med in­tel­li­gen­sens bio­lo­gis­ke me­ka­nis­mer. Ge­ne­ne er in­volvert i celle­ut­vik­ling, sy­nap­se­dan­nel­se, ak­son­sty­ring og ner­ve­dif­fe­ren­sie­ring og er ho­ved­sa­ke­lig ut­trykt i cel­le­ne i hjerne­ve­vet.

Stu­di­er av den­ne ty­pen kan imid­ler­tid være tem­me­lig kon­tro­ver­si­el­le, si­den Iq-tes­te­ne som da­ta­ene er ba­sert på, van­lig­vis ikke må­ler and­re in­tel­lek­tu­el­le ev­ner som krea­ti­vi­tet el­ler so­si­al in­tel­li­gens.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.